Chairman's Column

R. Suresh Reddiar

Es[júRôÓ Es[m

YQdLm,

ùWh¥Vôov ùU«­u YôNLoLÞdÏm, êuß Uô¨X ùWh¥Vôo NØRôV AuToLÞdÏm G]Õ ×jRôiÓ YôrjÕLs.

"ùWh¥Vôov ùU«­u" CkR CRr EeLs ûLL°p UXÚm úTôÕ 2010þm BiÓ Ø¥kÕ 2011þm BiÓ ùRôPeÏ¡\Õ.

"ùWh¥Vôov ùU«­u" CkR CRr, LPíûWf NôokR "PôdPo AmUô" §ÚU§ Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu AYoLû[ LYo vúPô¬VôLd ùLôiÓ ùY°YÚ¡\Õ.

JqùYôÚ BiÓm Ø¥kÕ, קV BiÓ ùRôPeÏm ùTôÝÕ Sôm ×jRôiÓ YôrjÕLs UhÓm ùR¬®jÕd ùLôiÓ Sôm SUÕ LPûUûV Ø¥jÕd ùLôs¡ú\ôm. Sôm JqùYôÚ Bi¥u Ø¥®Ûm Sôm Nô§jRÕ Gu] GuTûR Gi¦lTôodLúYiÓm. AqYôß Gi¦lTôodLúY ùWh¥Vôov ùU«p Sm YôNLoLÞdÏ "PôdPo AmUô" §ÚU§ Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu AYoL°u YôrdûL N¬j§WjûR ×jRôiÓ T¬NôL LYovúPô¬ Y¥Yj§p A°d¡ú\ôm.

Sôm EûZjRÕ GqY[Ü, Sôm C²Ùm Gu] ùNnV úYiÓm GuTûR PôdPo AmUô®u LYovúPô¬ SUdÏ Y¯LôhÓm GuT§p Gs[[Üm NkúRLªpûX.

JqùYôÚYÚm YôrdûL«p ùYt± ùT\ úYiÓm Gu\ôp ®PôØVt£ûV Et\ SiT]ôLÜm, SUdÏ HtTÓm AàTYjûR ®úY¡Vô] ÏÚYôLÜm, ULjÕYjûR TôÕLôYX]ôLÜm, Sôm ûLùLôs[ úYiÓm Guß úRôUv BpYôn G¥Nu á±Ùs[ôo. AYWÕ ùTôuYôdÏLû[ "PôdPo AmUô" §ÚU§ Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu AYoLs R]Õ YôrdûL«p LûPl©¥jRÕPu UhÓUpXôUp SôØm ©u ùRôPW JÚ YônlûT LYovúPô¬ êXm SUdÏ A°jÕs[ôo. SôØm AYûWlúTôp Øuú]ßúYôm Gu\ NTRjÕPu ×jRôiûP YWúYtúTôm.

Su± YQdLm

R. ÑúWx ùWh¥Vôo


Cover Story

NôkRØúXL ùN[dVØúXÕ' GuTôo TôoúTôtßm Ne¸R Ømêoj§L°p êjRYWô] Sm §VôLWô_o úSôn Guß YkRYoLû[ R]Õ NôkR ØLjRôp Au× RÕm×m AÔÏØû\Vôp ùN[dVm AûPV ûYdÏm. PôdPo úL.Gu.Oô]ÑkR¬ Cußm LPío UôYhP `PôdPo AmUôYôL ª°okÕ YÚ¡\ôo Gu\ôp ùYt± YôûL ã¥V AYWÕ Yôr®p AYo Nk§jR úTôWôhPeLs Ju±WiPpX, SUÕ C] UdLs UhÓUpX ùTôÕYôL Ck§V ùTiLs A§Ûm ϱlTôL UôQ®Ls `RôeLs T¥jÕ Gu] ùNnVlúTô¡ú\ôm' Gàm BiPôiÓ LôXUôL CÚkÕ YÚm RY\ô] LÚjûR ûL®P úYiÓUô]ôp `PôdPo AmUô®u YôrdûL TôûRûV AY£Vm A±V úYiÓm ©uTt\ úYiÓm.

Cuß Aû]YÚm ®VkÕ úTôtßm NôRû] ShNj§WUôn ª°Úm `PôdPo AmUô' Ruû] Sô¥YÚm úSôVô°LÞdÏ AYoL[Õ úSôndÏ UÚkÕ RÚTYWôL UhÓªpXôUp AYoL[Õ YôrÜdúL Y¯Lôh¥VôL AYoL[Õ JhÓ ùUôjR ÏÓmT BúXôNLWôL JÚ ®¥ùYs°VôL §Lr¡\ôo GuTÕRôu AYWÕ CjRû] ×LÝdÏm LôWQm B]ôp AlT¥ ùNôpÛmúTôúR AÕUhÓUpX G] AYûW Tt±V Hû]V NôRû]Ls YkÕ Guû]Ùm GÝÕeLs Guû]Ùm GÝÕeLs Guß úTôh¥lúTôÓ¡u\ R]Õ ùT¬V ÏÓmTm ØÝûUdÏm Auû] WhNLWôn YkRôûW CuØLjúRôÓ CpûX G] ùNôpXôÕ YôZûYlTYo R]Õ Y¯LôhÓR­p ª°Úm ¡ÚxQNôª ùWh¥Vôo Lp® A\dLhPû[«]ôp SPjRlTÓm ¡ÚxQNôª ¨û]Ü ùUh¬d úUp¨ûXl Ts° ¡ÚxQNôª ùTô±«Vp ùRô¯p ÖhT Lpí¬ ¡ÚxQNôª

UôRo ÏXj§u

Y¯Lôh¥


Cover Story

Tô­ùPd²d Lpí¬, ¡ÚxQNôª UL°o LûX A±®Vp Utßm úUXôiûU Lpí¬, ¡ÚxQNôª UL°o B£¬Vo T«t£ ¨ßY]m, ¡ÚxQNôª UL°o Lp®«Vp Lpí¬ Utßm ¡ÚxQNôª ùUh¬d váp B*l Gdù^Xuv B¡VYtû\ Es[Pd¡V R]Õ LQYo PôdPo úL.CWôú_k§Wu AYoL°u Lp® NômWôwVj§tÏ JÚ `Oô]'ÏÚYôn CÚkÕ ARû] úRôs ùLôÓjÕ RôeÏm JÚ çQôL Õ¦ÜPu ùNVXôtßTYo LPíûW Ñt±V SôtTÕdÏm úUtThP ¡WôUeLÞdÏm úNojÕ JúW ULlúTß UÚjÕYUû]VôL 33 BiÓLÞdÏ ØuúT R]Õ LQYÚPu úNokÕ ùRôPe¡V

úL. Bo. ¡°²d¡u ¨oYôLjûRÙm Rôu §\mTP Htß. Õ¦kÕ T¦ TX ùNnÕ ApÛm TLÛm EûZjÕ UL°¬u Sm©dûLj RôVôL NkR§ ®Új§dÏ JÚ Nk¨§VôL UÚjÕYUû]ûV Uôt±dLôh¥ CÕYûW CjRû] BiÓL°p 50,000dÏm úUtThP ©WNYm LiP ùTi `©WmUôYôL ®[eÏTYo PôdPo AmUô Uô§¬ BLúYiÓm Guß SUÕ ùWh¥Vôo NêL ùTiLs UhÓUpXôUp Ut\ Aû]jÕ NêL ùTiLs EhTP TXÚdÏm. BRoN]UôL AYo ®[eÏ¡\ôo. N¬ ARu ©u]¦ Gu]? `GpXôm c TjUôY§ RôVô¬u ®ÚlTm......Guß Ru]PdLjúRôÓ AYo ϱl©hPôÛm AûR A±YÕ AY£Vm.

Ck§V ÑRk§W §Ú®Zô BiPôm 1947 p

Dr.( Mrs ) K.N. GNANASUNDARI

M.B.B.S., D.G.O.

Dr. K.RAJENDRAN,M.S. F.I.C.S., F.A.I.S.

AÓléÕm ùTiLÞdÏ T¥lùTRtÏ? Gàm FWô¬u AYXdÏWûX ùTôÚhTÓjRôUp R]Õ ùNpXULs Oô]ÑkR¬ûV, AYo ®Úm©VÕ úTôXúY ùNuû]«p ùUhWôv ùU¥dLp Lpí¬«p. Rϧ«]¥lTûP«p CPm ¡ûPjÕ úNojÕ ùTiLs Lp®l ×Wh£dúL ®j§hPôo SôWôVQNôª ùWh¥Vôo AYoLs.


Cover Story

R]Õ §ÚùStßf Nôt±u EPXôn £YùTÚUôu Ad²Vôn AYR¬jR §ÚYiQôUûX«­ÚkÕ 25¡.Á ¡ZdLôL AûUkR LjRôZmThÓ Gàm ªLf£±V ¡WôUj§p ¨XfÑYôuRôo úL. Gv. SôWôVQNôª ùWh¥VôÚdÏm, SeûLVo ÏXUô¦dLm Wô_ômTôÞdÏm HlWp CWiPôm Sôs ©\kRôo SUÕ `PôdPo AmUô.' CkR éÜXÏ úTôtßm ÏÓmTj§p AYo CWiPôYÕ Yô¬Ñ. ¨Xj§û] ºoTÓj§ ®YNôVj§u êXm EZÜdÏm ùRô¯ÛdÏm YkRû] ùNnR SôWôVQNôª ùWh¥Vôo AYoLs, Lp®«p A§Ûm ϱlTôL ùTiLp®«p úTWôoYm ªdLYo. `Hh¥û] ùTiLs ùRôÓYÕ TôYm' Gàm FWô¬u TZeLôX êP Sm©dûLûV RLojÕ Ru ULû[ Ts°dÏ §ÚYiQôUûX YûW Aàl© SLWôh£

RônùUô¯ ùRÛeÏ. Uô¨X ùUô¯ Rªr, AjúRôÓ EXL ùUô¯ Be¡XØm Ltß AYo £\l×\ úYiÓm GuT§p AYWÕ ùTtú\ôoLs Øû]lTôL CÚkRôo Ls.

Dr.( Mrs). M. SIREESHA KANNAN

M.S., (Ophthal) F.I.C.O., (F.R.C.S).

Dr. R. KANNAN RAJENDRAN,

M.S. FAMS, FIAGES., FAIS.,

Kumari-. K.S.SANJANAA

MASTER- K.S. SANDHEEP

ùTiLs EVo¨ûX Ts°«p T¥dL ûYjRôo. ARtLôLúY §ÚYiQô UûX«p JÚ ÅÓ Lh¥ ÏÓmTjûR ûYjRôo.

AÓléÕm ùTiLÞdÏ T¥lùTRtÏ?' Gàm FWô¬u AYXdÏWûX ùTôÚhTÓjRôUp R]Õ ùNpXULs Oô]ÑkR¬ûV, AYo ®Úm©VÕ úTôXúY ùNuû]«p ùUhWôv ùU¥dLp Lpí¬«p Rϧ«]¥lTûP«p CPm ¡ûPjÕ úNojÕ ùTiLs Lp®l ×Wh£dúL ®j§hPôo SôWôVQNôª ùWh¥Vôo AYoLs. Oô]ÑkR¬ AmûUVôo R]Õ ùTVÚdÏ HtT, Oô]Øm Lp®Ùm ùTtß SôÛm A±kRYWôL Sô²Xm úTôtßm, UÚjÕYWô¡ 1969p ThPm ùTt\ úTôÕ LjRôZmThÓ ¡WôUm UhÓUpX ARu ÑjÕlTh¥p CÚkR 48 ¡WôUeL°Ûm ùTi ÏZkûRL°ûPúV ØRp UÚjÕYo ThPm ùTt\Yo B]ôo.

RônùUô¯ ùRÛeÏ, Uô¨X ùUô¯ Rªr, AjúRôÓ EXL ùUô¯ Be¡XØm Ltß AYo £\l×\ úYiÓm GuT§p AYWÕ ùTtú\ôo Ls Øû]lTôL CÚkRôoLs. Cuß UÚjÕYWô¡ ®hPôp EP]¥VôL SLWj§tÏ K¥ ùT¬V UÚjÕYUû] AûUjÕ úLô¥ úLô¥VôL ùLôhPôRô G] G§oTôojÕ Ruû] Y[ojR Rôu Y[okR ¡WôUjûR, AkR Ui¦u ûUkRoLû[ ûL®hÓ Cû[OoLs KÓYûR Tôod¡ú\ôm. B]ôp PôdPo Oô]ÑkR¬ AYoLs Rôu M.B.B.S., T¥jÕ aÜv No_]ôL T«t£ Ø¥jRûLúVôÓ R]Õ ¡WôUj§­ÚkÕ

7Mrs. R. BHUVANEESWARI, M.F., D.I.P., (M.B.A.)MASTER. A. GOKULKRISHNA

MR. R. ANAND RAJENDRAN,M.C.A., (M.B.A.)

SôÛ ¡úXô ÁhPo Rs° AûUkR ¸rùTiQôjço BWmT ÑLôRôW ¨ûXVj§p AWÑ UÚjÕYWôL 1970p UdLs UÚjÕY T¦ûV ùRôPe¡]ôo.

1969m Bi¥p Ruû]l úTôXúY NêL AdLû\, Lp® úUmTôh¥p ¾®W DÓTôÓ Utßm UdLs UÚjÕY úNûY«p BZUô] AolT¦l×m ùLôiP, Cuß SUÕ ùWh¥Vôo NêLj§tÏ UhÓªu± Aû]YÚdÏúU GÓjÕdLôhPôL Lp® Y[of£«u RkûR (The Father of Education)VôLúY úTôt\lTÓm AßûY £¡fûN ¨×Qo PôdPo ¡. CWôú_k§Wu AYoL°u LWmTt± JÚ ×§V ®¥VÛdÏ CÚYÚUôL ®j§Óm YûL«p AYo PôdPo. Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu B]ôo.

úL. Gv. SôWôVQNôª ùWh¥VôÚdÏ SôuÏ Yô¬ÑLs. PôdPo.Oô]ÑkR¬ CWôú_k§W²u, êjR NúLôRWo Øû]Yo úL.Gu.TôXÑl©WU¦Vu AùU¬dLô®p JÚ TpLûX LZL úTWô£¬VWôL 30 BiÓLs T¦Vôt± RtúTôÕ 10 BiÓL[ôL MNC CISCO LmùT²«p EVo TR®«p Es[ôo. NúLôR¬ Gu. ®_VWô¦Ùm JÚ UÚjÕYo. Cû[V NúLôRWo Gu.®_VÏUôo JÚ Øu]¦ YZdÏûWOo. PôdPo AmUô®u ÏÓmTm LjRôZmThÓ Ñtß YhPôWj§túL Øu ERôWQUôL §Lr¡\Õ GuTÕPu AkR UdLû[ Øuú]t\ Cußm ER®dLWm ¿hP AYo RVeÏYúR CpûX.

TX SôhLs SôuÏ ¡úXôÁhPo SPkúR ùNuß ¸rùTiQôjç¬p Rôu UÚjÕY úNûY ׬kRûR TX BiÓL[ô¡Ùm Cußm PôdPo AmUô CuØLjÕPu ¨û]Ü áoYôo. Rôu AWÑ UÚjÕYWôL CÚkRÕ ØRp Cuß YûW CkR SôtTRôiÓL°p, UÚjÕY úNûYdÏ JÚ Sôs áP ®Ól× GÓdLôUp AYo úNûY ùNnÕ YÚ¡\ôo GuTÕ AY£Vm T§Ü ùNnV úYi¥V ùNn§. ¸rùTiQôjçúWô, LPíúWô, Hu Rôu ®_Vm ùNnR AVpSôPôL CÚkRôÛm Ruû] Sô¥ YÚm úSôVô°L°Pm ùNX®Óm úSWm R®W Á§ úSWjûR UhÓúU ©\ T¦LÞdÏ ùNX®Óm AYWÕ LPûU RY\ô CVpûT, Cuû\V C[m RûXØû\ UÚjÕYoLs LtLúYi¥VÕ AY£Vm.

LPío AWÑ ùTôÕ UÚjÕYUû]«p HZôiÓLs ApÛm TLÛm T¦×¬kÕ, ©u UL°o EPpSXm Utßm UdLhúTß UÚjÕYj§p EVoLp®ûV ùNuû] WôVlúThûP RSRM-p Ø¥jÕ, §Úm© Auß ØRp R]Õ UÚjÕY úNûYÙm ÏÓmTØm CÚ LiLs G] úTôt± YôrkÕ Y¯Lôh¥ YÚ¡\ôo PôdPo Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu.

UÚjÕY úNûY«p ϱlTôL UdLhúTß UÚjÕYj§p ùRu]ôtLôÓ UôYhPj§p R]dùLuß JÚ ùTVo ùTtß AYo ûLThPôp úTôÕm Gàm ùTÚm×Lr AûPkRôÛm LQYúWôÓ úNokÕ Lp®lT¦Ùm NêLlT¦Ùm Bt\ AYo RY±VúR CpûX. TXØû\ WjRRô]Øm,


l SRI VENGADACHALAPATHY STORES

Paddy / Rice Wholesale Dealer & Exporter

l SRI VENGADACHALAPATHY MODERN RICE MILL

(100% Export Oriented Unit)

l B.N.K. HI-TECH AGRO MILL (P) LTD.

l SRI VENGADACHALAPATHY HI-TECH AGRO MILL (P) LTD.

l JAYALAKSHMI MODERN RICE MILL

l SRIPADMAVATHINAVEENAARISIAALAI

l SRI VENGADACHALAPATHY LORRY SERVICE

B. NAVAKUMAR

CHAIRMAN

Old T.N.Palayam Road, Abishegapakkam,

Puducherry - 605 007.

Tel: +91 413 2618113 / 2618533 / 94432 23348

Fax: +91 413 2618589 E-mail: bnkmrmj 5@yahoo.co.in

www.bnkgroups.com


Cover Story

ùNn§ÚdÏm AYo LiRô]m YZeÏúYôo NeLj§u BWmTLôX Eßl©]oL°p JÚYo. Ck§V UÚjÕY LZLm (IMA) WjRRô] LZLm (Blood donors Assosiation) B¡VûYL°p ¾®WUôn TeLôtßm Eßl©]o G] ùTVo ùTt\Yo.

R]Õ úSôVô°LÞdÏ Rôu úUtùLôsÞm AßûY £¡fûN«u úTôÕ

AûPV®pûX. Esðo UdLÞdÏ Ru]ôp TX]°dL Ø¥kR, קV ®`VeLû[ Õû\ NôokÕ Ltßj úRok§P. GhÓj§dÏm ùNuß A±Üf ùNpYeLs VôÜm ùLôiÓ YkÕ úNojRYo, TX A¡X Ck§V UÚjÕY UôSôÓL°p LXkÕ ùLôiÓ R]Õ UÚjÕ A±ûY áoûUlTÓj§d ùLôiPúRôÓ. R]Õ LQYÚPu úNokÕ IúWôl©V SôÓLs EhTP TX SôÓLÞdÏ

Dr. K.N. GNANASUNDRI'S FAMILY

AÕúTôp úSôVô°Ls CWjR CZl©tÏ Es[ô]ôp, AÕ R]Õ CWjR ©¬Yô]ôp Rôú] EP]¥VôL, CWjRm Rô]m ùLôÓjÕ AûRúV EP]¥ ¨YôWQUôn TVuTÓjÕm `PôdPo AmUô'®u ùSgÑWjûR TôWôhPôRYoLú[ CpûX. R]Õ ûLlTP ©\kR ÏZkûRLû[ ÁiÓm Nk§jÕ AYoLû[Ùm AYoL[Õ Y[of£ûVÙm AYoLs NôokR ÏÓmTjûR Ru ÏÓmTUôL ¨û]jÕ GlúTôÕm Y¯LôhÓYôo. AYoLÞm AYûW R]Õ ùNôkR Auû]VôLúY LÚ§ ReL[Õ ÅÓLÞdÏ AûZjÕ ®úN`eLÞdÏ ®ÚkR°jÕ ÕdLeLÞdÏ AY¬Pm BßRp ùTtß Au©p CûQYÕm Cuß CYúWôÓ TZ¡]ôp Gu] XôTm Guß LQd¡hÓ E\ûY ûYjÕdùLôsÞm LuvëUo Utßm LUo£Vp ÙLm, Cû[V RûXØû\ AY£Vm LtL úYi¥V YôrdûL Øû\ BÏm.

JÚ ULlúTß - UL°o UÚjÕYo Gu\ô¡V

©\Ï AYo Esð¬úXúV CÚlT§p §Úl§

®_Vm ùNnÕ. AeúL ÏZkûRLÞm اVYoLÞm GlT¥ùVpXôm U§l×Pàm U¬VôûRÙPàm SPjRlTÓ¡\ôoLs GuTûRÙm U²R U§lÀÓLÞdÏm U²R úSVj§tÏm AeúL CÚdÏm Ød¡VjÕYm SUÕ TôWR Sôh¥p CpûXúV GuTÕ EhTP TX ®`VeLû[ R]Õ AÓjR RûX Øû\ UÚjÕYoLú[ôÓ T¡okÕ ùLôiPYo AYo.

£eLléo. aôeLôe Hu, Rôu ®_Vm ùNnR AùU¬dLô®Ûm Ruû] Nk§jÕ `"PôdPWmUô! Sôu EeL ¡°²dX Rôu ©\kúRu"' Guß U¡rf£úVôÓ Ru²Pm K¥YÚm, AeúL ùT¬V TR®L°p Es[ TX Cû[OoLû[ Nk§dÏm úTôùRpXôm Du\ ùTôݧp ùT¬ÕYdÏm - Ru ULû] Nôuú\ôu G]d úLhPjRôVôL - U]m U¡rkÕ úTô]Yo PôdPWmUô.

CjRû]dÏm R]Õ UÚjÕYúNûYVô]Cover Story

UdLs úNûYúV ùT¬ùR] ÏÓmTjûR ®hÓ®hPYo ApX PôdPo AmUô . R]Õ LQYo PôdPo ¡. Wôú_k§Wu AYoL°u AVWôR Lp® T¦L°p Rôàm JÚ AeLUô¡ ER®d LWm ¿hÓYúRôÓ, R]Õ êjRULu LiQû] JÚ UÚjÕY AßûY £¡fûN ¨×QWôLÜm, Cû[V ULu B]kûR úRokR ùUuùTôÚs (Software) ùTô±«VXô[WôLÜm Bd¡ ÏÓmTjûR ùTôßl×Pu AûUjÕ LûW úNodLÜm AYo RY\®pûX.

Cuß AYoLÞdÏ Ht\ Et\ÕûQVôL êjRYWô] PôdPo Bo.LiQu, R]Õ ÕûQ®VôL Li UÚjÕYo PôdPo £Ã`ôûYÙm, Cû[VYo ùTô±«VXô[o Bo. B]kj R]Õ ÕûQ®VôL ùTô±«VXô[o ×YÉvY¬ûVÙm ùTtß YôrYôeÏ YôrkÕ YÚm, PôdPo AmUô AYoLs R]Õ úTWoLs Utßm úTj§ÙPu U¡rf£VôL LôXm L¯dÏm YV§Ûm UÚjÕY úNûYûV ®PôUp CjRû] YV§Ûm R]Õ úL. Bo.¡°²d UhÓªu±, LPío ¡ÚxQô UÚjÕYUû], BoLôÓ UÚjÕYUû] G] TX CPeLÞdÏ ùNuß Ruû] Sm©Ùs[ úSôVô°Lû[ ûL®PôUp LPûUúV LiQôL §VôL U]ÕPu YôrYûR TôodÏm úTôÕ ®VlTûPVôRYoLú[ CpûX,

UtßùUôÚ Ï±l©PjRÏkR Aû]YÚm ©uTt\ úYi¥V ®`Vm,`PôdPo AmUô' AYoL°u Su± U\Yô AmNm. R]Õ ùYt±ûV Tt± A§Lm Lôh¥d ùLôs[ôRÕ UhÓUpX, UÚjÕYjÕû\«p Rôu ùNn§ÚdÏm NôRû]LÞdÏ LôWQm, Ruû] Y¯ SPj§V Ru Õû\ûVf NôokR Øuú]ô¥L[ô] PôdPo. H.Bo.ùWh¥, PôdPo. úL. ¡ÚxQêoj§, PôdPo. Bo. _ô]¡, PôdPo. Gv. ¡ÚxQúY¦, PôdPo. ùToRô ÀhPo, PôdPo.H.Gm.º²YôNu Utßm PôdPo. ÌXô Wô_Wj§]m B¡úVôoRôu G] APdLjúRôÓm ÏÚTd§úVôÓm ϱl©ÓYôo.

Ru Õû\«p R]dÏ Y¯Lôh¥VYoLs UhÓUpX. R]Õ ùYt±«u ©u]¦«p Ruû] R]Õ UL[ôLúY Tô®jÕ Ru ÏZkûRL°u Lp®ûVÙm Y[of£ûVÙm LiÔm LÚjÕUôn TôojÕd ùLôiP R]Õ LQY¬u ùTtú\ôoL[ô] c ¡ÚxQNôª ùWh¥Vôo Utßm Ñl×XhѪ AmûUVôo B¡úVôÚdÏ ùTÚmTeÏ EiÓ G] B¦jRWUôn ϱl©P

£eLléo. aôeLôe Hu, Rôu ®_Vm ùNnR AùU¬dLô®Ûm Ruû] Nk§jÕ, `PôdPWmUô! Sôu EeL ¡°²dX Rôu ©\kúRu' Guß U¡rf£úVôÓ Ru²Pm K¥YÚm, AeúL ùT¬V TR®L°p Es[ TX Cû[OoLû[,Nk§dÏm úTôùRpXôm Du\ ùTôݧp ùT¬ÕYdÏm - Ru ULû] Nôuú\ôu G]d úLhPjRôVôL - U]m U¡rkÕ úTô]Yo PôdPWmUô.

RVeLôR AYWÕ RuûU ÏÓmT ®[dLôn AYo §LrYûR LôhÓ¡\Õ.

Ruû] Sô¥ YkÕ úLhúTôodÏ CpûX Guß ùNôpXôUp, ùTiLs Lp® LtL, ®[mTWªpXôUp, TXûW Ru ùNX®p AYo T¥dL ûYlTÕPu úLô®p §ÚlT¦ TXYtßdÏ ùTôÚÞR® ùNnYÕm, RôeLs SPjÕm Lp® ¨ßY]eL°p T¦ ׬úYôo EhTP B«WdLQdLô]YoLÞdÏ GkR LhPQØm ùT\ôUp, GjRûLV ER®ûVÙm G§oTôWôUp UÚjÕY £¡fûN A°lTÕm, R]Õ úSôVô°LÞdÏ Rôu ùNnÙm UÚjÕY £¡fûN úTôRôÕ G] RuYk§¬ ©WôojRû]Ùm, Ru]ôp EX¡p LôX¥ GÓjÕ ûYjR B«WdLQdLô] ÏZkûRLs Su\ôL T¥dL úYiÓùU] §ÚYk§×Wm aVd¬Yo Y¯TôÓm ùRôPokÕ ùNnÕ YÚYÕm G] CkR PôdPo RmT§«u §VôLjûRÙm EûZlûTÙm Gݧf ùNpX TdLeLs úTôRô.

ùTiLÞdÏ Lp® LtÏm YônlúT - ϱlTôL UÚjÕYjÕû\«p UßdLlThP 20m èt\ôi¥u ùRôPdLj§p ©\kÕ R]Õ ®Pô ØVt£VôÛm, §\ûUVôÛm Ru]XUt\ §VôL U]lTôuûUVôÛm Cuß TXÚm úTôt\ EVokÕ ¨tÏm PôdPo Oô]ÑkR¬ Wôú_k§Wu AYoLs UôRo ÏXj§túL JÚ Y¯Lôh¥ ApXYô!.


AKRF

RûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôo.

A¡X úLW[ ùWh¥Vôov

áhPûUl©u ùTôÕdÏÝ áhPj§p

SûPlùTt\ ¨Lrf£Ls

7þ11þ2010 Oô«tßd¡ZûU Auß LôûX 11 U¦dÏ §ÚY]kR×Wj§p ûYjÕ, §ÚY]kR×Wm ùWh¥Vôov AúNô£úVN²tÏ ùNôkRUô] W®ÏUôo ¨û]Ü UiPTj§p A¡X úLW[ ùWh¥Vôov áhPûUl©u 10 YÕ ùTôÕdÏÝd áhPm RûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo AYoL°u RûXûU«p ªLf £\lTôL SûPlùTt\Õ. AKRFþ u ùTôÕfùNVXô[o NeL]ôfúN¬ §Ú. B. CWôU]ôR ùWh¥Vôo ùTôÕdÏÝd áhPj§tÏ YÚûL RkRYoLû[ YWúYtß úT£]ôo. AKRF þ RûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo RûXûU EûWVôt±]ôo. AKRF þ JÚe¡ûQl× ùNVXô[o §Ú. P. SôWôVQNôª ùWh¥Vôo LPkR ùTôÕdÏÝ®u ùNVp A±dûLûV Yô£jRôo. ùTôÚ[ô[o §Ú. M.S.R.ÑÏUôo ùWh¥Vôo AKRFþ u2008þ---2010 YÚP YWÜþ ùNXÜ

LQdÏLû[ NUol©jRôo. ùNVXô[¬u A±dûLÙm, YWÜþ ùNXÜ LQdÏLû[Ùm, ùTôÕdÏÝYôp HLU]RôL Ae¸L¬dLlThPÕ.

úLôhPVm ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u ùNVXô[o §Ú. Bo. ùNpYWôw ùWh¥Vôo, NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVNu Nôo©p§Ú. ®_V ùWeL ùWh¥Vôo , ùLôf£u ùWh¥Vôo AúNô£úVNu RûXYo §Ú. B.CWÅk§WSôRu ùWh¥Vôo, §ÚY]kR×Wm ùWh¥Vôo AúNô£úVNu ùTôÕf ùNVXô[o §Ú. Bo. A]kR¡ÚxQu ùWh¥Vôo ùLôpXm §Ú®Rôeáo ùWh¥Vôo Id¡Vf NeLj§u ùNVXô[o §Ú. Dr. K.NkúRôxÏUôo ùWh¥Vôo, Lu²VôÏU¬ UôYhP ùWh¥Vôo NeLj§u Nôo©p §Ú. Gv. CWôRô¡ÚxQu ùWh¥Vôo, NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u UL°o A¦ûVf NôokR §ÚU§ CWôú_vY¬ B¡úVôo

LPío c§YôuTLço ÑlTWôVÛ ùWh¥Vôo §ÚUQUiPTm


AYoL°u ùTôßl©p Es[ NeLj§u ùNVpLû[ ϱjÕ ®¬YôL úT£]ôoLs.

OBC Rϧl ùTt\ úLW[ô ùWh¥Vôo NêLj§]ûW, AWNôeLm Nôo©p ùY°«Óm +2 Ahª`u ×jRLj§p úNodLlTP®pûX GuTûR RûXY¬u LY]j§tÏ ùLôiÓYWlThPÕ. úUtT¥ úYiÓúLôû[ §Ú. M.S.R. `ÑÏUôo ùWh¥Vôo AWNôeLj§p ARtϱV ØVt£Lû[ ùNnYRôL á±]ôo.

AÓjR ¨Lrf£VôL SUÕ NØRôVj§u CRVÕ¥lTô] § ùWh¥Vôov ùU«­u _øûX 2010þ ùNlPmTo 2010 CRûZ ùWh¥Vôov ùU«­u úNoUu §Ú. Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo ùY°«P NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u ùTôÕfùNVXô[o §Ú. B. CWôU]ôR ùWh¥Vôo ùTtßdùLôiPôo.

úNoUu §Ú. Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo úTÑûL«p, SUÕ NØRôVjûRf NôokR Aû]jÕ ÏÓmTeLÞm ùWh¥Vôov ùU«­u NkRôRôWoL[ôL úYiÓm Guß úLhÓd ùLôiPôo. AjÕPu SUÕ NØRôVjûRf NôokR ®VôTôW ©WØLoLs, ùWh¥Vôov ùU«­u Y[of£tLôL ®[mTWeLs RkÕ ERY úYiÓm Gußm úLhÓdùLôiPôo.

ùRôPokÕ úTÑûL«p ùWh¥Vôov

ùU«­u ùUmToµl ùPYXlùUuh Lªh¥«u úNoUu, BXl×ûZûVf NôokR §Ú. Bo. c²YôNùWh¥Vôo (Gv.¥. ùWh¥Vôo) JqùYôÚ F¬Ûm ùNVpTÓm SUÕ NØRôV NeLeL°u ùNVXô[oLû[ Nk§dL YÚm ùTôÝÕ ùWh¥Vôov ùU«­tÏ BÙsNkRô Eßl©]oLû[ úNodL AYÚdÏ úYi¥V BRWÜm, JjÕûZl×m RWúYiÓm G]d úLhÓdùLôiPôo.

BXl×ûZ, UôúY­dLûW«p ùNVpTÓm SUÕ NeLeLs ØuLôXeL°p ùNVpThPÕ úTôp ùRôPokÕ ùNVpTP , Aû]jÕ NeLeLÞm áhPôL ØVt£ GÓdL ùTôÕdÏÝ®p ¾oUô]m GÓdLlThPÕ.

AKRF þu 2010þ2012 Bi¥tLô] ¨oYôLdÏÝ ®u úT]ûX §ÚY]kR×Wm ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u ETRûXYo §Ú. Bo. CWÏT§ ùWh¥Vôo ùTôÕdÏÝ®p NUol©jRôo. úUtT¥ úT]­p £ß UôßRÛPu ùTôÕdÏÝ HLU]RôL Ae¸L¬jRÕ.

1. §Ú.Bo. NeLo ùWh¥Vôo RûXYo

2. §Ú.Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo þùTôÕfùNVXô[o

3.§Ú. G. CWôUNôª ùWh¥Vôo ùTôÚ[ô[o

4. §Ú.Bo. A]kR¡ÚxQu ùWh¥Vôo

JÚe¡ûQl×f ùNVXô[o

AKRF JÚe¡ûQl× ùNVXô[o §Ú. A]kR¡ÚxQ ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôoùLôf£u ùWh¥Vôo AúNô£úVNu RûXYo §Ú. B.CWÅk§WSôj ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôo.


5. §Ú. B. CWôU]ôR ùWh¥Vôo ET RûXYo

6. §Ú. M.S.R. ÑÏUôo ùWh¥Vôo "

7. §Ú. P. SôWôVQNôª ùWh¥Vôo "

8. §Ú. Gm. ÅWùXzUQ ùWh¥Vôo "

9. §Ú. P.®vYSôRu ùWh¥Vôo. "

10. §Ú. V.TôXô´ ùWh¥Vôo " CûQ JÚe¡ûQl×f ùNVXô[o

11. B. CWÅk§WSôj ùWh¥Vôo ùNVXô[o

12. T.M.S. CWúUx ÏUôo ùWh¥Vôo "

13. Bo, CWô_úNLWu ùWh¥Vôo. "

ùNVtÏÝ Eßl©]oLs

§Ú. A. úYÔ úLôTôp ùWh¥Vôo

§Ú. Gv. ®vYSôRu ùWh¥Vôo.

§Ú. Bo. W®ÏUôo ùWh¥Vôo

§Ú. SYÉR¡ÚxQùWh¥Vôo

§Ú. Gv. LiQu ùWh¥Vôo

§Ú.Gm. ÑkRWôw ùWh¥Vôo.

CߧVôL §Ú. Bo. A]kR ¡ÚxQ ùWh¥Vôo ùTôÕdÏÝ®tÏ YÚûLRkR YoLÞdÏ

ùWh¥Vôov ùU«p úNoUu §Ú. Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôo.

Su± á±]ôo. úRºV¸RjÕPu áhPm ©tTLp 1þ30 U¦ C²Õ Ø¥kRÕ.

ùTôÕdÏÝ®p LXkÕ ùLôiP Aû]YÚdÏm AKRF -þu Nôo©p U§V EQÜ A°dLlThPÕ. Gݧ Aàl©VYo §Ú. Gv. CWômWôw ùWh¥Vôo. ùLôpXm.


Lu²VôÏU¬ UôYhP ùWh¥Vôo AúNô£úVNu ER®j RûXYo
§Ú. Gv. CWôRô¡ÚxQ ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôo.


With best compliments from

ARYAD NORTH (PO), ALAPPUZHA

E mail: deviwires@gmail.com

Phone: 0477-2248460(Office)

0477-2259870(Fax)

0477-2245330(Res)

R.BALAJI VENKATESH BE

Proprietor

9645098162 (Mobile)

MANUFACTURES OF MS AND GI WELDED MESH & OTHER STEEL PRODUCTS


Changanasseri

NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u

16 YÕ BiÓ®ZôÜm, ¾TôY°, ÏÓmT ®ZôÜm

NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVNu

1 4þ11þ2010 Oô«tßd¡ZûU Auß NeL]ôfúN¬ SôVo NUô_m LhPPj§pûYjÕ AúNô£úVN²u 16 YÕ BiÓ®ZôÜm, ¾TôY° ÏÓmT®ZôÜm £\lTôL ùLôiPô¥]ôoLs.

AúNô£úVN²u ùNVtÏÝ Eßl©]Wô] §Ú. Bo. YWRWôw ùWh¥Vôo, §ÚU§ Wôú_vY¬ ùWeL]ôRu CYoL°u RûXûU«p ®Zô®u ØRtLhPUô] ®û[VôhÓ úTôh¥Ls LôûX«p SûPlùTt\Õ. úUtT¥ úTôh¥L°p SUÕ NØRôVjûRf NôokR £ßYo, £ßªLÞm, BiLÞm, UL°oLÞm Utßm اúVôoLÞm úTôh¥L°p TeÏùLôiÓ ®û[VôhÓ úTôh¥ûV £\l©jRôoLs. ®û[VôhÓ úTôh¥Ls TLp 1 U¦YûW SûPlùTt\Õ. ùRôPokÕ U§V EQÜ YZeLlThPÕ.

ÏÓmT ®Zô®tÏ LôûX 10.30 U¦dÏ

ØuTôL YÚûLRkR Eßl©]oL°u ùTVoLû[ ÏÛdLp Øû\«p úRokÕ GÓdLlThPÕ. ÏÛdL­p úRoÜ ùNnVlThP §Ú. Gm. SôWôVQùWh¥Vôo AYoLÞdÏ T¬Ñ YZeLlThPÕ.

©tTLp 3 U¦dÏ ùNp® ùXzª úR®, úWxUô, IvY¬Vô CYoL°u LPÜs YôrjÕPu BiÓ®Zô ùRôPe¡VÕ.

AúNô£úVN²u ER® ùTôÚ[ô[o §Ú. ®. úUôLuWôm ùWh¥Vôo ®Zô®tÏ YÚûL RkR Aû]YûWÙm YWúYt\ôo. AúNô£ úVN²u ER®jRûXYo §Ú. Gv. ®vYSôRu ùWh¥Vôo ®Zô®tÏ RûXûU Y¡jRôo. ER®j RûXYo R]Õ RûXûU EûW«p ®Zô®p TeùLÓjR Aû]jÕ NØRôV Eßl©]oLÞdÏm Su± ùR¬®jRôo. ùRôPokÕ úTÑûL«p AKRF þu ¨§Tt\ôdÏû\ûV R®odL AKRFþ u AûUl©p Eßl©]oL[ô] Aû]jÕ SUÕ


Changanasseri

NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôov AúNô£úVN²u 2011þ2013 ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ Eßl©]oLs.


NeLeLÞm ùTôÚs §Wh¥ AûUlûT TXlTÓjR úYiÓm G]d úLhÓdùLôiPôo.

ùNVXô[o §Ú. B. þCWôU]ôRùWh¥Vôo BiÓA±dûLûV Yô£jÕ ùTôÕdÏÝ®u Jl×RûX ùTt\ôo. ùRôPokÕ R]Õ EûW«p

AúNô£úVôNu LPkR LôXeL°p ùNVXôt±V NØRôV StT¦Lû[ ϱjÕ ®¬YôL úT£]ôo. AjÕPu NeL]ôfúN¬ AúNô£úVNû]f NôokR Eßl©]oL°u ØÝ®XôNm APe¡V ûPWdP¬ ( Directory) I AKRF RûXYo §Ú. Bo. NeLo

ùNVXô[o §Ú. B. CWôU]ôR ùWh¥Vôo EûWVôtß¡\ôo.


Madurai Family meet


Changanasseri

ùTôÕdÏÝ áhPj§p LXkÕ ùLôiP Sm NØRôV ÏÓmTeLs.


ùWh¥Vôo ùY°«P ùWh¥Vôov ùU«p úNoUu §Ú. Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo ùTtßdùLôiPôo. ùRôPokÕ ùNVXô[o R]Õ EûW«p, Uû\kR NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u RûXYo §Ú. Gm. ùWeL]ôR ùWh¥Vôo AYoLs

NØRôVj§tÏm, AÕúTôp NeL]ôfúN¬ AúNô£úVNàdÏm Bt±V úNûYLû[ Gußm ¨û]®p ùLôiÓ Au]ô¬u TôûRûV Sôm ©u ùRôPokÕ ùNVXôtßYúR AmUôU²RodÏ Sôm Btßm ¨û]Ü AgN­VôÏm Guß

A.K.R.F. RûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo YôrjÕûW YZeÏ¡\ôo.


Changanasseri

á±VÕPu, Uû\kR RûXYo §Ú. Gm. ùWeLSôR ùWh¥Vôo AYoL°u EÚYTPm AúNô£úVNu NôoTôL AKRFþRûXYo §Ú. Bo NeLo ùWh¥Vôo Uû\kR RûXY¬u ×RpYu §Ú. Bo. £YÏUôoùWh¥Vô¬Pm A°jRôo. §Ú. £YÏUôo ùWh¥Vôo R]Õ Su± EûW«p Sôu CÕYûW«p AúNô£úVNu ¨Lrf£LÞdÏ G]Õ RkûRVôo AYoLû[ Åh¥­ÚkÕ AûZjÕ YWÜm, AÕúTôp Åh¥tÏ AûZjÕ ùNpÛm LPûUûV UhÓúU ùNnÕ ùLôi¥ÚkúRu. Cuß CeÏ SûPùTßm ¨Lrf£Lû[ TôojRl ùTôÝÕ SUÕ NêLj§tÏ G]Õ RkûRVôo úTôp Sôàm ùRôPokÕ Gu]ôp Ø¥kR A[®tÏ úNûYLs ùNnúYu G]d á±]ôo.

AKRFþRûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo R]Õ YôrjÕûW«p AKRFþR]Õ Ïß¡V LôX A[®p NØRôVj§tÏ ùNnR úNûYLû[ ϱjÕ ®[dLm A°jRôo. ùTôÚ[ôRôW YN§ CpXôR SUÕ NØRôVjûRf NôokR ÏZkûRL°u úUp T¥l©tÏ TVuTÓm YûL«p GoQôÏ[m §Ú. Bo. ÑúWx ùWh¥Vôo AYoLs RûXûU«p GoQôÏ[j§p G_øúLNu ùYpúTo Tih Gu\ ¥Wvh ùNVpThÓ YÚ¡\Õ. úUtT¥ ¥Wvh Yh¥ CpXôR LP]ôL Rϧ Es[YoLÞdÏ AYoLs NôokÕs[

AúNô£úVN²u T¬kÕûW«u úT¬p TQm LP]ôL ùLôÓjÕ YÚ¡\ôoLs Gu\ ùNn§ûV á±]ôo.

§ ùWh¥Vôov ùU«­u úNoúUàm, GoQôÏ[m ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u ER®j RûXYÚUô] §Ú. Bo ÑúWx ùWh¥Vôo R]Õ YôrjÕûW«p, CuPoùSh , ùNpúTôu úTôu\ GXdhWô²d Á¥VôdLs Cuû\V ®gOô] Y[of£«u GÓjÕdLôhÓLs BÏm. CûYL[ôp ÏZkûRL°u U]Õ UôÑTÓjR A§L Yônl×Ls Es[Rôp AYoLs YôrdûL«p úUuûUVô] Y[of£dÏ SUÕ C§LôN ×WôQeL°Ûm, ¿§LûRL°Ûm YÚm StTi×Lû[ AYoLÞdÏ úTô§dLúYiÓm Gußm ÏZkûRL°u Y[of£«p ªL LY]UôL ùTtú\ôoLs CÚdLúYiÓm Gußm á±]ôo.

©WmUÏUôÃv DvY¬V ®ÑY ®j§VôXj§u Nôo©p Tj§]m§hûP Lô¬VR¬£Vô] ©WmUÏUô¬ E`ô AYoLs BuÁL EûW¨Lrj§]ôoLs. AYo R]Õ EûW«p ¾TôY° Ti¥ûL«u ULjÕYjûRÙm, TLYj¸ûRûV TôP®`VUôL ùLôiÓ UdLÞdÏ Bt±YÚm ùRôi¥û] ϱjÕm EûW¨Lr§]ôo.

§Ú. CWôUNk§W ùWh¥Vôo R]Õ

§Ú. A. úYÔúLôTôp ùWh¥Vôo Su± ùR¬®d¡\ôo


Changanasseri

ùNôtùTô¯®p ùWh¥Vôo NêLjûRf NôokR Aû]YÚm ûYvQYoLs GuTRôp ûYvQYjûR éoQUôL ©uTt\ úYiÓm Gußm SXUô] Yôr®tÏ cWôUû] Y¯TPúYiÓm Guß R]Õ ùNôtùTô¯®p ϱl©hPôo.

®Zô®u £\l× ¨Lrf£Vô] 2008þ2009, 2009þ2010 Lp®Vôi¥p A§L U§lùTiLs GÓjR UôQY, UôQ®LÞdÏ T¬ÑLs A°dLlThPÕ. T¬ÑLs ùTt\ UôQY, UôQ®L°u ùTVoLÞm, T¬ÑLs vúTôu^o ùNnRYoL°u ®TWeLÞm:þþ

2008-2009/ S.S.L.C CBSE/ ICSE

1st Prize- Saranya Nagarajan. D/o Sri.Nagaraja Reddiar &Srimathi N.Visalam Mark 90.6%

2nd Prize- Sakshni Devi . D/o SriN.Sundara Raj Reddiar & Srimathi Premalatha.S. 89.4%

+2- State Syllabus.

1st Prize- Priyanka-N. Krishnan. D/o Sri.M.Navaneetha Krishnan Reddiar& Srimathi N. Vijee Mark 90.5%

+2- CBSE/ ICSE

1st Prize R. Saranya. D/o Sri D. Rengaswamy Reddiar& Srimathi Pushpalatha Rengswamy Mark. 91.8%

2nd Prize R. Vignesh S/o Sri. Vasanthi Mark 85. 4%

Proffessinal Course

M.Prabhu. S/o Sri.V.MohanRam& Srimathi M.Bahamini

2009-2010 SSLC Stae Syllabus

1st Prize . Selvi Preethi Krishna. D/o Sri.T. Kannan Gopalakrishna Reddiar & Srimathi R. Rani Mark--(7A+,3A)

2nd Prize Selvi Karthika N.Krishnan D/o Sri M.Navaneetha Krishnan Reddiar & Srimathi N.VijeeMark (3A+, 2A, 1B)

SSLC/CBSE/ICSE

1st Prize Selvan Vijan. S/o Sri. Jagatheeswara Reddiar & Srimathi TayaChitra. J Mark-- (3A+, 2A)

+2 CBSE / ICSE

1st Prize Selvi R. Niveda D/o Sri. R. Ravi Kumar Reddiar & Srimathi R.RamaMark 90.66 %

2nd Prize Selvi S. Neeraja Krishna D/o. Sri. R. SivaKumar Reddiar & Srimathi S.Selvi Mark 86%

+ 2 State Syllabas

1st Prize - Selvi S.L.Subhashini D/o Sri. S. Subbbiah Reddiar& Srimati Leela Subbiah Mark 87%

2nd Prize Selvan B.HariRam S/o Sri. A. BalaKrishna Reddiar & Srimathi B.Latha Maheswari Mark 79.25 %

Consolidation Prize

Selvan R.Ravi Kumar S/o Sri. RadhaKrishna Reddiar & Srimathi R.UmaMaheswari Mark 68.4%

Sponsors Educational Award For The Year 2008-2009& 2009-2010

1. R.Geetha kUmarai Memorial cash Award =Sponsor by Sri. S.r. Nambi Reddiar (Selvi Textiles Changanacherry).

2 V.T.Balakrishna Reddiar Memorial Cash Award Sponsored by V.T.Balakrishna Reddiar Sons&Daughters, Pathanamthitta.

3. V. Nambi Reddiar Memorial Cash Award Sponsored by Sri. N. Ayyappa Reddiar

(Rengnath Textiles, Changanacherry)

4. S.Ramamoorthy Reddiar Memorial Cash Award Sponsored by Sri. R. Rajasekhar Reddiar( Selvam Stores, Chaganacherry.)

5. K.V. Bhagavathi Reddiar Memorial Cash Award Sponsored by Sri.B. Ramanatha Reddiar( B.R.R. &co, Changanacherry)

6. S. Muthuswamy Reddiar Memorial Cash Award Sponsored by Sri. R. Sivakumar Reddiar (M/S M.R.R. Changanacherry)

7.P.N.Raju Reddiar Memorial cash Award Sponsored by Sri. R. Lakshmi Narayanan Reddiar ( Dhanalakshmi &co ( pathanamthitta )

8. M/s Aiyappas Silk House Pathanamthitta

9. Dr. Harri kumar Memorial Cash Award Sponsored by UmaHariKumar Pathanamthitta.

áPôUp ®Zô®p LXkÕ ùLôiP Aû]YÚûPV ùTVoLÞm ÏÛdLp Øû\«p úRokùRÓdLThP JÚ A§oxPNô­dÏ §Ú. úL. CWÅk§WSôj ùWh¥Vôo Nôo©p ìTôn B«Wj§ Juß ùWôdLl T¬NôL YZeLlThPÕ..

§Ú. B. CWôUSôR ùWh¥Vôo, §Ú. Bo. £YÏUôo ùWh¥Vôo, §Ú. Bo. CWô_úNLo ùWh¥Vôo, §Ú. A.úYÔúLôTôp ùWh¥Vôo, §Ú. Gv.Bo. Sm©ùWh¥Vôo ,§Ú. T. LiQu úLôTôX¡ÚxQ ùWh¥Vôo, §Ú. T. TôXô´


Changanasseri

Øu]ôs RûXYo §Ú. M. ùWeL]ôR ùWh¥Vôo AYoL°u úNûYûVlTôWôh¥ Au]ô¬u ¨û]YôL EÚYlTPm, Au]ô¬u ÏUôWo §Ú. Bo. £YdÏUôo ùWh¥Vôo A.K.R.F RûXYo Bo. NeLo ùWh¥Vôo AYoL°PªÚkÕ ùTtßd ùLôs¡\ôo.


ùWh¥Vôo CYoLs Nôo©p ®Zô®p TeùLÓjR Aû]YÚdÏm U§V EQÜ YZeLlThPÕ.

®Zô®p SûPlùTt\ ®û[VôhÓ úTôh¥L°p TeùLÓjR Aû]YÚdÏm §Ú. úL. CWÅk§WSôj ùWh¥Vôo Nôo©p T¬ÑLs YZeLlThPÕ.

®Zô AûZl©RÝdLô] ùNXÜLs, §Ú. Bo. CWô_úNLo ùWh¥Vôo AYoLs Nôo©Ûm, ®Zô®tÏ úRûYVô] R[YôP NôR]eLs §Ú. G. CWôú_k§Wu ùWh¥Vôo(§ÚYpXô) AYoLs Nôo©Ûm, J­, J° §Ú. Gv.Bo. ØjÕ¡ÚxQùWh¥Vôo AYoLs Nôo©Ûm, ×ûLTPm (PHOTO) §Ú. V.úUôLuWôm ùWh¥VôoAYoLs Nôo©Ûm,Yô]úY¥dûLdÏ úRûYVô] ThPôÑLs §Ú. Gu. IVlT ùWh¥Vôo, §Ú.Gv. ®vYSôR ùWh¥Vôo, Gm. SY¿R¡ÚxQùWh¥Vôo CYoL°u Nôo©Ûm YZeLlThPÕ.

AKRF

RûXYo §Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo AYoL°u RûXûU«p 2011þ2013 Bi¥tLô] úRoRp SûPlùTt\Õ. 2011þ2013 Bi¥tÏ úRôokùRÓdLlThP ¨oYôLdÏÝ ùNVtÏÝ, Eßl©]oL°u ùTVo ®TWm:þþ

PRESIDENT SRI S.R.NAMBI REDDIAR

VICE PRESIDENT SRI. S. VISWANATHA REDDIAR

GENARAL SECRETARY SRI. B.RAMANATHA REDDIAR

JOINT SECRETARY SRI. P.S.R.RENGANATHA REDDIAR

TREASURER SRI. A. VENUGOPAL REDDIAR

JOINT TREASURER SRI. V. MOHAN RAM REDDIAR

EXCUTIVE COMMITTEE MEMBERS

1. Sri. R.LAXMINARAYANA REDDIAR

2. Sri S.SUBBIAH REDDIAR

3. Sri P. RAMAKRISHNA REDDIAR

4. Sri G.RAJENDRAN REDDIAR

5. Sri R. VARADHA REDDIAR

6. SriK. RAVINDRA REDDIAR

7. SriA. BALAKRISHNAN REDDIAR

8. SriR. RENGARAJ REDDIAR

9. Sri R.RAJASEKARAN REDDIAR

10. SriT. KANNAN GOPALAKRISHNA REDDIAR

11. SriN.AYYAPPA REDDIAR

12. Sri G. RADHAKRISHNA REDDIAR

13. SriS.R. MUTHUKRISHNA REEDIAR

14. Sri R. SUBRAMANIA REDDIAR

15. SriR. RAJAGOPAL REDDIAR

16. SriG. KANNAN REDDIAR

17. Sri R. SUKUMAR REDDIAR

18. Srimathi. RAJESWARI RENGANATHAN

19. Srimathi. SANTHI SANKAR

úRokùRÓdLlThP ¨¬YôLdÏÝ, ùNVtÏÝ Eßl©]oLs Aû]YÚm EߧùUô¯ GÓjÕd ùLôiÓ TR® Htß ùLôiPôoLs.

§Ú. A úYÔ úLôTôp ùWh¥Vôo AYoL°u Su± EûWdÏl©u úRºVLô]jÕPu ®Zô C²Õ Ø¥Üt\Õ.

ùRôÏjÕ Gݧ Aàl©VYo

§Ú. P.S.R. CWeL]ôR ùWh¥Vôo.

ER®f ùNVXô[o. NeL]ôfúN¬.


hnhm-l-sa¶

Znhy-amb NS§v

{][m\-ambpw Xncp-h-\-´-]p-cw, sImÃw, Be¸pg, tIm«-bw, Fd-Wm-Ipfw XpS§n PnÃ-I-fn-embn Hcp \qäm-­mbn Pohn-¨p-t]m-cp¶ GI-tZiw 1500 Hmfw sdÍymÀ IpSpw-_-§Ä hninjy t\cn-«p-sIm-­n-cn-¡p¶ {]iv\-§-fn {]m[m\yw AÀln-¡p¶ H¶mWv bYm-k-abw A\p-tbm-Py-amb hnhm-l-_Ôw sNdp-¸-¡mÀ¡v Xc-s¸-Sm-¯

Xv. IqSmsX iXm-_vZ-§-fmbn kwØm-\-¯nsâ kakvX taJ-e-I-fnepw kmaq-lyþ km¼-¯nI kmwkv¡m-cnI aÞ-e-§-fnepw D¶-X-Øm\w hln-¨n-cp¶ ]e kap-Zmb {]ap-Jcpw C¶v A{]-k-à-am-bn-s¡m-­n-cn-¡p¶ ImgvN-bmWv \mw I­p-sIm-­n-cn-¡p-¶-Xv. BtKm-fo-I-c-W-hpw, DZm-c-h¡-c-Whpw It¼mf h¡-c-Whpw aqe-ap-­mb A\m-tcm-Ky-I-c-amb ISp¯ aÕcw kap-Zm-bs¯ H¶-S¦w XfÀ¯n-s¡m-­n-cn-¡p-¶p. CXn \ns¶Ãmw c£ t\Sp-¶-Xn\pw {]Xn-tcm-[-iàn BÀpPn-¡p-¶-Xn\pw Cu ]wàn {]tbm-P-\-s¸-Sp-sa-¦n R§Ä IrXmÀ°-cm-Wv.

ap³]v cà-_-Ôp-¡Ä¡n-S-bn \nt¶m ASp¯ IpSpw_ kplr-¯p-¡Ä¡n-S-bnÂ\nt¶m hc-s\tbm h[p-hn-s\tbm e`n-¡p-am-bn-cp-¶p-sh-¦n C¶v kmaq-ln-I-þ-km-¼-¯nIþ kmwkv¡m-cnI hnZym-`ymk A´cw aqew CXv {]mtbm-Kn-I-am-ImsX hcp-Ibpw bphXnbphm¡Ä aäv aXþ PmXn AwK-§sf kzbw sXc-sª-Sp¯v hnhm-ln-X-cm-Ip¶ {]h-WX hÀ²n-¨p-h-cp-¶p. A\p-tbm-Py-amb hct\m/h[pthm Ds­-¦nÂt]mepw AXv Is­-¯p-hm-\pÅ imkv{Xo-bþ kmt¦-XnI amÀ¤-§Ä D]-tbm-K-s¸-Sp-¯m-¯-Xp-aq-e-amImw C¯cw Hcp AhØm hntijw kwPm-X-am-bn-cn-¡p-¶Xv. Cu Ah-k-c-¯n hnhc kmt¦-XnI hnZy D]-tbm-Kn¨v Hcp hnhml tUäm _m¦v cq]

BÀ. A¿-¸³

IrjvW-Ir]

Be-¸pg


s¸-Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. C¯-c-¯n-epÅ NÀ¨-IÄ kap-Zmb kwL-S-\-I-fpsS {]m[m-\yhpw {]k-ànbpw AwK-§-fpsS CS-bn {]N-cn-¸n-¡p-hm³ klm-b-I-c-am-Ipw.

ASp¯ Znh-k-§-fn AKRF sâ Hcp tbmK-¯n hnhmlw kw_Ôn¨v Hcp A\u-]-Nm-cnI NÀ¨-bp-­m-bn. AKRF sâ B\p-Im-enI {]kn-²o-I-c-W-amb Reddiars Mail sâ kanXn AwK-sa¶ \ne-bn F\n¡pw NÀ¨-bn ]s¦-Sp-¡p-hm³ Ah-kcw e`n-¨p. GI-tZiw 5, 6 sImÃ-§Ä¡v ap³]v Be-¸pg AtÊm-kn-tb-jsâ `c-W-k-anXn AwKsa¶ \ne-bn hnhml \S-¯n-¸p-ambn _Ô-s¸«v BÀ`mS sNehv Ipd-bv¡p-hm³ Dt±-in-¨p-sIm­v Rm³ X¿m-dm¡n Ah-X-cn-¸n¨ Hcp IcSv cq]-tcJ NÀ¨ sNbvXv AwKo-I-cn-¨-Xnsâ ]IÀ¸v FÃmw D¯-c-hm-Z-s¸« A[n-Im-c-s¸« kap-Zmb t\Xm-¡-fpsS kXzc {i²bv¡v {]kn-²o-I-c-W-¯n-\p-ambn kaÀ¸n-¡p¶p.

ta hnj-b-¯n ]cn-]qÀ®X e`n-¡p-hm³ AKRF sâ Iogn-epÅ FÃm bqWn-äp-Ifpw BßmÀ°-ambn Iq«mbva ssIhn-SmsX {]hÀ¯n-¡m³ k¶-²-amIWsa¶v A`yÀ°n-¡p-¶p.

1. ]qsh¸v NS§v \nÀ¯-em-¡pI

ImcW§Ä

a) Cu NS-§n\p hfsc {]m[m\yw sImSp-¡msX \nÊmc Imcy-§-fm hnhml I£n-IÄ DS-¼-Sn-bn \n¶pw amdp-¶p.

b) hnhm-l-\n-Ýbw s]m¶p-cp¡v NS§v Ct¸mgpw \ne-hn-ep-­v.

c) hnhm-l-t¯mSv A\p-_-Ôn-¨pÅ Nne-hp-IÄ Npcp-¡n, NS-§nse A\m-hiy Nne-hp-IÄ Hgn-hm¡n AwK-§-fpsS km¼-¯nI `{ZX Dd-¸p-h-cp-¯p-I.

2. sdÍymÀ kap-Zmb AwK-§sf FÃm-h-scbpw kwL-S-\-bn AwK-am-¡p-I.

3. AwK-§-fm-bn-«pÅ _Ô-s¸-«-hÀ hnhml \nÝ-b-¯n\p ap³]mbn \nÝbw kw_-Ôn¨v tcJm-aqew At]£ kaÀ¸n-¡p-I.

4. C{]-Imcw At]£ e`n¨p Ign-ªm kwL-S-\-bpsS `mc-hm-ln-IÄ AsÃ-¦n A[n-Im-c-s¸-«-hÀ h[q-h-c-·m-scbpw c£m-[n-Im-cn-I-tfbpw t\cn-«p-I­v hnhm-ls¯ kw_-Ôn¨v Ah-c-h-cpsS k½Xw tcJm-aqew hm§p-¶Xv DNn-X-am-bn-cn-¡pw.

5. AXn-\p-tijw D`-b-I£n £W-{]-Imcw kwL-S-\-IÄ ]c-kv]cw hnhml ]{XnI c£-IÀ¯m-¡-fpsS Ht¸m-Sp-IqSn ssIam-dp-I.

6. hnhm-l-¯n kwL-S-\-bpsS `mc-hm-ln-IÄ I£n-I-fpsS £Wm-\p-k-cWw kw_-Ôn-¡p-I-bpw, Ah-cpsS ImÀ½n-I-Xz-¯n hnhmlw \S-t¯-­-Xpw, hnhml cPn-Ì-dnÂ, h[q-h-c-·m-cp-sSbpw c£n-Xm-¡-fp-sSbpw H¸v hnhml Øe-¯p-sh¨v hmt§-­-Xp-am-Wv.

7. hnhm-l-tijw h[q-h-c-·mÀ¡pw kwL-S-\-bnÂ\n¶pw hnhml kÀ«n-^n-¡äv \ÂtI-­-Xm-Wv.

8. \h-Z-¼-Xn-IÄ¡n-S-bn A]-kzcw DS-se-Sp-¡p-t¼mÄ Xs¶ c£n-Xm-¡Ä CS-s]«v ]cn-l-cn-¡m³ {ian-t¡-­Xpw hnP-bn-¡m¯ ]£w kap-Zmb kwL-S-\sb Adn-bn¨v CS-s]-Sp¯n cay-ambn ]cn-l-cn-t¡-­-Xp-am-Wv.

9. amtcPv cPn-kvt{S-j³ ^obpsS XpI kwL-S\ Btem-Nn¨v \nÝ-bn-¡p-Ibpw AXv h[p-hn-tâ-bpw, hc-tâbpw amXm-]n-Xm-¡Ä kwL-S-\-bn AS¨v ckoXv hmt§-­-Xp-am-Wv.

10. \nÝbw Hcp Iq«-cpsS sNe-hnepw IeymWw asämcp Iq«-cpsS sNe-hnepw \S-¯n-bm c­p-Iq-«-cp-tSbpw Xpey ]¦m-fn¯w Dd-¸m-¡m-hp-¶Xpw sNehv hoXn-bv¡-s¸-Sp-Ibpw sN¿pw. CXv IqSp-X kl-I-cWw Dd-¸m-¡pw.

11. hnhc kmt¦-XnI hnZy {]tbm-P-\-s¸-Sp¯n am{Sn-tam-Wn-b tUäm _m¦v FÃm kwL-S-\-Ifpw sabnâ-bn³ sN¿p-I-bm-sW-¦n h[p-hn-t\bpw hc-t\bpw At\z-jn-¡p¶ amXm-]n-Xm-¡Ä¡v C¯cw am{Sn-tam-Wn-b tUäm-_m¦v D]-Im-c-{]-Z-am-bn-cn-¡pw. Cu am{Sn-tam-Wn-b enÌv Hmtcm AtÊm-kn-tb-j\pw Ab-¨p-sIm-Sp-¡p-Ibpw AKRF A]vtUäv sNbvXv sam¯¯n-epÅ enÌv aq¶p-am-k-¯n-sem-cn-¡Â aS¡n Ab-¨p-sIm-Sp-¡m


ap³]v cà-_-Ôp-¡Ä¡n-S-bn \nt¶m ASp¯ IpSpw_ kplr-¯p-¡Ä¡n-S-bnÂ\nt¶m hc-s\tbm h[p-hn-s\tbm e`n-¡p-am-bn-cp-¶p-sh-¦n C¶v kmaq-ln-I-þ-km-¼-¯nIþ kmwkv¡m-cnI hnZym-`ymk A´cw aqew CXv {]mtbm-Kn-I-am-ImsX hcp-Ibpw bphXnbphm¡Ä aäv aXþ PmXn AwK-§sf kzbw sXc-sª-Sp¯v hnhm-ln-X-cm-Ip¶ {]h-WX hÀ²n-¨p-h-cp-¶p.


hp-¶XpamWv.

12. hnhml \nÝ-b-¯n-\p-tijw IÃym-W-¯n-\pap³]mbn h[q-h-c-·mÀ sa¨-s¸« hnhm-l-Po-hnXw \bn-¡p-hm-\mbn ]c-kv]cw a\-Ên-em¡n hnizmkw ]peÀ¯n kt´m-j-I-c-ambn Pohn-¡m³ _Ô-s¸« hnj-b-¯n {]mho-Wy-apÅ hnZ-Kv²sâ Iu¬kn-enwKv ¢mkv \ÂIm-hp-¶-Xm-Wv. CXp-sIm-­pÅ Hcp {][m\ KpWw CXv Hcp {]nhâohv hmIvkn³ t]mse AhÀ¡v {]tbm-P-\-s¸-Sp-¶-Xm-Wv. `mhn-bn AhÀ¡n-S-bn Fs´-¦nepw A]-kzcw DS-se-Sp-¡p-t¼mÄ AhÀ¡v Xs¶ kzbw ]cn-lmcw Is­-¯m³ C¯cw ¢mkp-IÄ hf-sc-tbsd {]tbm-P-\-s¸-Spw.

ta¸-d-ªh Kuc-h-X-c-amb NÀ¨bv¡v hnt[-b-am¡n AXnÂ\n¶v \à Hcp hnhml \S-]-Sn-{Iaw cq]-s¸-Sp-¯m-hp-¶-Xm-Wv. \½psS kap-Zm-b-¯nsâ sI«p-d-¸n\pw \½psS `mhn Xe-ap-d-bpsS \à \mtfbv¡v th­, taÂ]-dª \nÀt±-i-§Ä D]-Im-c-s¸-Ss« F¶ {]mÀ°-\-tbmsS \nÀ¯p-¶p.

lÏUô¬ A©Wôª

ØjÕWô´u

AWeúLt\m

ÏUô¬ A©-Wôª ØjÕWô´u TWRSôh¥Vmþ úUô¡²VôhPm AWeúLt\m 10þ10þ2010 Auß CWÜ 10þ10 U¦dÏ ÏÚYôëo ¡ÚxQúLô®p úUpTço B¥húPô¬Vj§p ûYjÕ SûPlùTt\Õ.

ÏUô¬ A©Wôª ØjÕWôw SôLoúLô®p Radhas . _Ü° ¨ßY]j§u TeÏRôWo §Ú ØjÕWôw & ®ªØjÕWôw RmT§«]¬u ULÞm, SôLoúLô®p Radhas _Ü° ¨ßY]j§u ¨ßY]o §Ú. ùYeLPôNXm AÑY§ ùWh¥Vôo & CWôUùXhѪ AÑY§ RmT§«]¬u ULu Y¯ úTj§Ùm, GoQôÏ[m TLY§ ¥úWPov E¬ûUVô[o §Ú. TLY§ WÅk§WSôj ùWh¥Vôo & Tjª² RmT§«]¬u ULs Y¯ úTj§Ùm BYôo. §Ú. TLY§WÅk§WSôj ùWh¥Vôo AYoLs ùLôf£u ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u RûXYÚm BYôo.

ÏUô¬ A©Wôª ØjÕWôw AWeúLt\j§u ×ûLlTPm ùWh¥Vôov ùU«­u SÓ TdLm TôodLÜm.

NØRôV SpúXôodÏ ùWh¥Vôov ùU«­u
CRVéoQUô] úYiÓúLôs

SUÕ NØRôVj§u CRV Õ¥lTôL ùY°YÚm ùWh¥Vôov ùU«p R]Õ LoUTRj§p £\lTôL ùNVXôt± YÚ¡\Õ. SUÕ NØRôVjûRf NôokR Nôuú\ôoLû[Ùm, NôRû]Vô[oLû[Ùm ùY°fNj§p ùLôiÓYÚYÕPu, Sm NØRôV ùNn§LÞPu, NØRôVm LhÓúLôl×Pu Y[Úm ®Rj§p Es[ LÚjÕLû[ ùLôiP ùNn§Lû[Ùm ùY°«Ó¡\Õ. BLúY Sm NØRôVj§]o Aû]YÚm ùWh¥Vôov ùU«­u NkRôRôWWôL úYiÓm G] úLhÓdùLôs¡ú\ôm. ARtϱV BÙsNkRôùRôûL ìTôn 1000þ00 LôúNôûXVôLúYô, ApXÕ D.D.VôLúYô ¸r LôÔm ®XôNj§tÏ, ReLs ×ûLlTPjÕPàm, ùRôûXúT£ GiLÞPàm,ØÝ®XôNjÕPàm Aàl×mT¥ úLhÓdùLôs¡ú\ôm.

The Reddiars mail, M/S S.T. Reddiar & Sons, Veekshanam Road, Ernakulam-682035. Kerala. Phone: 0484-2360373/ 2370562.

A±®l×

The Reddiars Mail

AÓjR CRr SUÕ C]jûRf úNokR UL°o £\l× UXoþ BL ùY°YW CÚd¡\Õ. A§p ùY°«PjRÏkR LûRLs, LhÓûWLs, L®ûRLs, ùYt± YôûL ã¥V SUÕ C] UL°o Tt±V YôrdûLd ϱl×Ls, NôRû]l Th¥VpLs Tt±V ®TWeLs APe¡V ϱl×Ls Utßm CkR CR-ûZd -Ï-±jÕ Re-L-[Õ úUXô] LÚj-Õd-LÞm, ®Uo-N-]e-LÞm YW-úYt-Ll-T-Ó-¡-\-Õ. 2011 Feb 28 §V§dÏs AYtû\d ¸rLiP ®XôNj§tÏ Aàl©ûYdÏUôß úLhÓd ùLôs[¡ú\ôm. áPôUp, ¸rLôÔm

E-Mail

®XôNj§tÏm AàlTXôm.

Editor,

The Reddiars Mail

The Travancore Reddiar Aikya Sangam, Thamarakulam, Kollam-691 001.
Ph: 09387310021. E-mail : reddiarsangamkollam@gmail.com


Old Age Home

"ÏZkûR«u úYRû]«p ÏZkûR«u RôVôo T¬Ü LôhÓ¡\ôs. Cû[O²u ÕdLj§p JÚ ÏU¬ TeÏ úNÚ¡\ôs. B]ôp اúVô¬u HdLj§Ûm, úYRû]«Ûm JÚYÚdÏm AàRôTm CpûX"

ËY LôÚiVf ã¬Vu

¿XômTôs AmUôs

§ÚYiQôUûX TiP ùWh¥Vôo NeLj§u úNY] LoU TôûR«p J°ÅÑm קV §hPm

ùWh¥Vôo ÏX JtßûUdÏm, NêL SpÛQoÜdÏm AUWo ¿§ AWNo §Ú. ¡ÚxQNôª ùWh¥Vôo AYoL[ôp ùNu\®PùUpXôm úUtúLôs LôhPlThP §ÚYiQôUûX TiPùWh¥Vôo NeLm 07þ11þ1911þ Auß Øû\lT¥ NhP §hPeLs AûUjÕ AfN¥dLlThÓ BWm©dLlThP èt\ôiÓ ®Zô NeLUôL ùTÚûUÙPu ùNVpThÓ YÚ¡\Õ.

¡WôUeL°p AdLôXj§p Ts°áPeLs CpXôRRôp Sm ÏX UôQYoLs §ÚYiQôUûX SL¬p Re¡ T¥dL HÕYôL HtTÓjRlThP NeLmRôu §ÚYiQôUûX TiP ùWh¥Vôo NeLm. AdLôXj§p ùY°ëoL°­ÚkÕm, ùY°UôYhPeL°­ÚkÕm ¨û\V ÏÓmTeLs §ÚYiQôUûX«p YkÕ CeÏs[ UPeL°p ReLs §ÚUQ ®ZôdLû[ SPjÕYÕ YZdLm. AR]ôp §ÚYiQôUûX ùWh¥Vôo NêLj§u Øuú]ôoLs ùTôÚ[ôRôW YN§Ls Ïû\YôL CÚkRúTô§Ûm, AÚmTôÓThÓ SuùLôûPLs Yã­jÕ JÚ SÅ] §ÚUQ UiPTjûR ¨ß®]ôoLs. LPkR 35 BiÓL[ôL , "Á]ôh£ §ÚUQUiPTm" Gu\ ùTV¬p SL¬u £\kR UiPTUôL Aû]jÕ C]UdL[ôÛm

TôWôh¥û]l ùTtß ºÚm £\l×UôL ùNVpThÓ YÚ¡\Õ.

úUÛm NeL YÚYô«­ÚkÕ NeLj§]ôp AûUdLlThP SuùLôûPVô[o Uu\m(DONORS CLUB) êXUôL úUtT¥ Uu\j§u Eßl©]o L°PªÚkÕ STo JußdÏ BiÓúRôßm Su ùLôûPVôLì 1000 j§tÏ Ïû\VôUp ¡ûPdÏm

ùRôûL«­ÚkÕ, ÑUôo 4XhN ìTôn A[®tÏ UôQYoLÞdÏ Lp® ¨§VôL BiÓ JußdÏ YZe¡ YÚ¡\Õ.ìTôn 4 XhNm GuTûR, Bi¥tÏ ÑUôo 10 XhNm YûW YZeL úYiÓm Gu\ ϱdúLôÞPu NeLm ùNVpThÓ YÚ¡\Õ. CRtLôL ìTôn 1 úLô¥ CXdLôL ûYjÕ ¨WkRW ûYl× ¨§ (Endowment Fund) §WhÓm ØVt£«p NeL ¨oYô¡Ls C\e¡ Es[ôoLs.

Ck¨ûX«p ùWh¥Vôo NêL úUmTôh¥tLôL úUÛm HRôYÕ ùNnV úYiÓm Gu\ GiQj§p JÚ Ø§úVôo CpXm Gu\ LoU §hPjûR ùNVXôt\ §hPªhP úYû[«p TiP ùWh¥Vôo ¡WôUUô] HRlThÓ Gu\ ¡WôUjûRf NôokRYÚm RtùTôÝÕ LPí¬p Y£jÕ YÚTYÚUô] AUWo §Ú. ÕûWNôª ùWh¥Vôo AYoL°u ÕûQ®Vôo §ÚU§ ¿XômTôs AmUôs(YVÕ 82) AYoLs §ÚYiQôUûX Lôk§ SL¬p Es[ Ru ÅhûP SuùLôûPVôL A°dL Øu YkRôoLs. AkR Åh¥úXúV اúVôo CpXm AûUdLúYô, ApXÕ úYß CPj§p AûUdÏm ThNm ÑUôo ìTôn 40 XhNm U§l×ûPV AqÅhûP ®tß GÓjÕd ùLôs[úYô ØÝU]ÕPu NmU§jÕs[ôo. Et\ôo, E\®]oLs Guß EZÛm CqÜX¡p JÚ ùTôÕdLô¬Vj§tLôL ØÝU]ÕPu ER®«ÚdÏm CkR U²RÏX Uô¦dLjûR GqY[Ü TôWôh¥]ôÛm ªûLVôLôÕ. úUÛm CY¬u RoU£kûRdÏ GÓjÕdLôhPôL ®[eÏYÕ, 2001þm Bi¥p HRlThÓ ¡WôUj§p F¬u Uj§«p A§L ®ûX U§l×s[ ÑUôo 5


Old Age Home

HdLo ¨XjûR RªZL AWÑdÏ Rô]UôL ùLôÓjÕ, AkR CPj§p AWÑ EVo¨ûXlTs° ÕYdLlThÓ £Úm £\l×Uôn ùNVpThÓ YÚ¡\Õ. AkR AmûUVô¬u ùLôûPÙs[j§]ôp Sm ùWh¥Vôo NêLúU ùTÚûUVûPk Õs[Õ GuT§p IVm CpûX. LôXúTôd¡p BeLôeúL Lp® áPeLs AûUkRRôÛm, Sm C]UdLs SLWe LÞdÏ Ï¥úV±VRôÛm קV RûX Øû\LÞdÏ Cf Nj§Wj§u TVuTôÓ Ïû\kÕs[Õ.

AkR AmûUVôWôp FdÏ®dLlThP اúVôo CpXm AûUdÏm T¦«p C\eL, Aq®pXm CVtûL ãZ­p ùT¬V CPlTWl©p AûUV úYiÓ ùU] Gi¦ §ÚYiQôUûX TiP ùWh¥Vôo ¡WôUUô] úUdLð¬p AûUdLXôm G] §hPªhP úYû[«p AqîûWf NôokR §Ú. ®vYSôR ùWh¥Vôo (YVÕ 70) AYoLs ùSÓgNôûX«p Tv ¨ßjRjûR Jh¥Ùs[ ÑUôo 8 XhNm U§l×s[ JÚ HdLo ¨XjûR SuùLôûPVôL ùLôÓlTRôL JúW ùSô¥«p AYo ©sû[Lû[d áP úLhLôUpJl×dùLôiPÕ Aû]Y ûWÙm ®VdLûYjRÕ. §VôLWô_ ÑYôªL°u "GkRúWô ULôà TôYÛ" Gu\ ¡Ú§dÏ Rϧ ùTt\Yo §Ú. ®vYSôR ùWh¥Vôo. Au]ô¬PúU úUÛm JÚ HdLo ¨XjûR ®ûXdÏ úLhP§p AYÚm ùTÚkRuûUÙPu Jl×dùLôiPôo. Aq®Pj§u YPdÏ GpûX«p 24 U¦ úSW AWÑ BWmT ÑLôRôW UÚjÕY Uû]Ùs[Õ GuTÕ Cj§hPj§u £\l×AmNUôÏm.

UhÓUpX ×Lr ùTt\ AÚs ªÏ SY¿RúLôTôX ¡ÚxQ ÑYôª §ÚdúLô®p AûUkÕs[ úUdLðo ¡WôUj§p 2 HdLo ¨Xj§p Sm NeL اúVôo CpXj§tLô] éª éû_ LPkR 24þ11þ2010 Auß Sm C]jRY¬u B£ÙPu SPkúR±VÕ. Auú\ AeúLúV úUdLðûW úNôokR KnÜ ùTt\ B£¬Vo §Ú. Gv. Ïl× ùWh¥Vôo AYoLs (YVÕ 90) ØRp ùWôdL SuùLôûPVôL 2 XhNm ìTôûV A°jRôo GuTÕ GpúXôûWÙm U¡Z ûYjRÕ.

ùTôÚû[úV ϱdúLô[ôL ùLôiÓ YôÝm Cuû\V EX¡p §ÚU§ ¿XômTôs AmUôs, §Ú. ®vYSôR ùWh¥Vôo, §Ú. Gv. Ïl× ùWh¥Vôo úTôu\ ùLôûP Es[Øm, ùTôÕ SX EQoÜm ùLôiP

ùT¬úVôoLs Yôr¡\ôoLs Gu\ EQoÜ Sm ÏXjRYodúL ùTÚûU úNolTRôÏm. AYoLs Lôh¥V Y¯«p Sôm JqùYôÚYÚm SPkÕ Sm NêLm ®VdÏm YûL«p SmUôp CVu\ ùRôi¥û] ùNnÕ Sôm U¡rYúRôÓ Aû]YûWÙm U¡r®lúTôUôL.

YôrYÕ JÚ Øû\ ! YôrjRhÓm RûXØû\!

RûXYo Gu. TôX¡ÚxQ ùWh¥Vôo

ùRôPo× ùLôs[:

§ÚYiQôUûX TiP ùWh¥Vôo NeLm

65 LôUôh£ AmUu úLô®p ŧ, §ÚYiQôUûX--þ606601

úTôu: 04175 222752

(e.mail: Epra1911@ yahoo.com)

ùNVXô[o Gv. SYúLôh¥ ùWh¥Vôo
ùNp. 09443424466.

N.Balakrishnan Reddiar

President

Navakotti Reddiar

Secretary

RajamanikKam Reddiar

Treasurer

Viswanathan Reddiar

1st Donar


Marriage Alliance

R.N.Bathrachalam, B.Sc (Ag), (Retd)

Joint Director of Agriculture

Founder : Reddy Jana Thirumana Thagaval Maiyam

1064/C, T.V.C. Colony,

Anna Nagar West Extension,

Chennai-600101

Relationship Marriage Alliance is

Recommendable

A news: DINAMALAR Dt: 25-07-2009

Genga Ram Singh and Kalamithi couple from U.P. living at Velangudi, near Madurai married during 1974. They had 3 sons and 2 daughters. Initially they were normal as other children but mentally retarded as they grew and could not marry. It was told that this is due to marrying very close relatives- "CONSANGUINOUS MARRIAGE"

Is it acceptable?

Is there any case study to prove this theory? You may say that scientifically it is correct. What is Science?

A thing proved correct to day is not correct to-morrow. That is science. Scientists told that the indivisible smallest particle in the world is called ATOM and said that this is indivisible. Now the scientists say that Atom is divisible and proved it producing Atomic Energy. A number of theories were formed; a number of theories were rejected; a number of theories were constructed. Most of the theories were understood and accepted; some of the theories were accepted but were not understood. This is science.

Science is never ending as long as the human beings exist.

During one awareness seminar conducted at Bangaluru, Dr.A.A.Ranade a Specialist in cancer has informed that there are 25 lakh people affected with cancer and likely to increase 5 fold in about 10 years. There were 10 to 20 ladies for every lakh of ladies with breast cancer at present. It is likely to increase togetherO to 40 in future This is due to nicotine, pollution of air adoption of western type of living, consuming alcohol, consumption

of fatty substances, etc., (Dinakaran Dt: 10-08-2009.)

Cancer (Lung cancer) is supposed to affect those who consume more of "Nicotine". There are other reasons also for cancer as accepted by the Doctor. We ignore other reasons and give importance for smoking. There are lots of smokers who are not affected by cancer. Lot of ladies who does not smoke are affected with cancer. The Doctors will say. What ever it may be all the reasons are to be put forth while finding ways and means to combat any disease. . Politics should not play a role. We may also understand that with all our half baked scientific knowledge, we have conducted a crude experiment on the world and the humanity and as the results are evidently adverse. It is obvious that we have undoubtedly proved our stupidity in the most scientific way and thereby committing the greatest possible crime against humanity in the name of scientific advancements.

Similarly there are many reasons to have a mentally retarded child, deformed, under developed children, etc., like Genes, chromosomes, dominant and recessive characters, mutation etc., play a major role. This need not be only from the "CONSANGUINOUS MARRIAGE".

There are mentally retarded children, under developed children, etc., even among "NON CQNSANGUINOUS MARRIAGE".

There are cases of production of normal, healthy and intelligent children among the couples of "CONSANGUINOUS MARRIAGE".

1 had a chance to discus about this matter with 3


Marriage Alliance

M.B.B.S., doctors and 1, B.V.Sc., Doctor, my self being an Agricultural Graduate. I know some thing about the plant genetics, where as all others know about human and animal genetics. I put forth a question that in plant hybridization work, when hundreds of varieties are taken for hybridization after the process only few hybrid seeds with required quality is obtained. If we say that hybridization is better all the cross bread seed should be useful. But that is not the case. Only few seeds are useful. They were telling about some theory which I could not understand.

Coming to animals there are about 33 varieties of cows and bulls which are in-bread animals of Indian origin, which are multi purpose animals. These are maintained at "AMRUTHADURA GOSHALA at SRI RAMACHANDRAPURAM, Karnataka." Few to mention, Ongole of A.P, Tathi, Nageri of Rajasthan, Vechoor of Kasargode, Savlo of Maharastra, Bargur, Kangayam, Umblacheri ofTamilnadu, Malvi,Nimari of M.P. Sindu of Karachi, Gir of Gujarath, Haligar of Mysore, Javari of Hubli, Kelari of Beejapoor, Gangothri of Bihar are some of the in-bread animals.

What I mean to say is that there is no deterioration in in-bread animals.

Cross breeding of animals are also being taken up for specific purpose like higher milk yield in case of cows, better meat quality in case of poultry etc.,

CASE STUDY:

Since I come from Reddy group of having only 11 villages, I wanted to collect statistics of deformed, retarded children, under developed children, etc., of my relatives, who are mostly blood related, among "NON CONSANGUINOUS MARRIAGE" and. "CONSANGUINOUS MARRIAGE" I came across with nine such children. This is for the past 5 generations. The statistics prior to this period is not available. The details are given below: (Names are not given) In addition to these three cases of friends whom I know is also given totaling to 11 cases.

"CONSANGUINQUS MARRIAGE" and "NON CONSANGUINOUS MARRIAGE"

Case No.l:Mr. S, married a relative lady but not very close blood related. They gave birth to a under developed boy baby. The second one was a normal girl baby.

Case No.2:Mr. R, has married blood related his paternal aunt's daughter. They gave birth to three children. The first 2 children were normal and the third one was an under developed baby. When 2 are normal the other one was under developed. I don't know what theory will hold well. It is because CONSANGUINOUS MARRIAGE? If so how other

2 children are normal?

Case No.3:Mr. R's sister-in -law is married to another relative who is not blood relative. They had 3 sons and a daughter. The lost boy was under developed. The rest are alright. Even in NON CONSANGUINOUS MARRIAGEs there are under developed babies. What theory will hold good for this?

Case No.4: Mr Pr, Married a related lady. They gave birth to 7 children. The last girl was under developed. All the rest were normal.

Case No.5: One of his son Mr., married to a blood relative lady. He had three sons and one daughter. The third son was under developed. As a matter of fact the first son is PhD and works as a professor in English. The daughter was married to a blood related person and their daughter is a medical graduate and got state first rank in Gyno. What theory will hold good for this?

Case No.6:Mr.Su, has married a blood related lady. They gave birth to girl and a boy. The girl is intelligent where the boy is not normal

Case No.7:Mr.Sri has married his blood related lady. His first daughter is normal but the boy is under developed.

Case No.8:Mr.M.has married a relative lady and gave birth to 2 sons. Elder son is normal. The second is under developed.

From among the friends the following 3 case studies are given:

Case No. 9: One of friend married a non blood related lady. They gave birth to a female child. It was a under developed child. With the intention of taking care for this baby the avoided further issues. Unfortunately the girl died at the age of 14.

Case No. 10: Another friend's son had inter- cast marriage. They gave birth to a under developed girl baby. The second born boy is normal.

Case No.l 1: One friend has married his maternal uncle's daughter. They gave birth to under developed girl. The second boy is normal

From these 11 cases we can see that 5 cases are from blood related families and 6 are from non blood related families. In addition I can put forth case studies that CONSANGUINOUS MARRIAGEs in many cases produced only normal and intelligent children in our group.

I married my maternal uncle's daughter. My children are normal. My co-brother married his sister's daughter. All their children are normal. My brother in-law has married his uncles'daughter. All their children are normal. My brother has married another uncle's daughter All their


Car Service

With best compliments from

NBS Car Care

1/1,DindigulRoad, Opp. Dheeran Nagar

Trichy - 620 009

Tel: 0431 -2403311 M: 98429 54211

e-mail: nbsbosch@gmail.com

S. Gopal

Proprietor


Mail Release

Reddiars Mail Release

Volume II Issue 2

Reddiar's Mail Chairman R. Suresh Reddiar Released.

Received by B. Ramanatha Reddiar Secretary of AKRF


ArangettRam


ArangettRam¨û\Ü

LPÜÞdÏþþþ Lô¦dûL

YôrÜdÏþþþSm©dûL

T¥lTRtÏþþþTj§¬dûL

TôolTRtÏþþúY¥dûL

Vôû]dÏþ Õm©dûL

EiÔYRtÏþþûL

TôNj§tÏþþReûL

W£lTRtÏþþCVtûL

TÓlTRtÏþþTÓdûL

AUÚYRtÏþþCÚdûL

اVYÚdÏþþþYÝdûL

TXàdÏþþùNVp

úLôPe¡dÏþþEÓdûL

ØÚLàdÏþLôoj§ûL

YWúYt×ûWdÏþþ×u]ûL

ÑúWxÏUôoþGv

SßUQj§tÏþþ Up­ûL

Sôh¥Vj§tÏþþþNXeûL

TôTØd§dÏþþþLeûL

FûUdÏþ NÛûL

U«ÛdÏþþþþúRôûL

AZ¡tÏþþþSûL

UZûXÏZkûRdÏþþAÝûL

UNIVERSAL

BROTHERHOOD

Brother, sister, the world is at its stake

Hearts are beating: tears worth nothing

For its an endless cry for freedom

Loved ones lost, heart created all around

Why? Is it worth!

Is it worth to lose a friend, to have a fruit?

There's no end for man`s greed

No end for a war call

When every thing lost

Can never be regained

War is goodbye and its fruit a torture

Peace has no meaning:

The battle is the beginning

Shilpa . L.R.

D/o Mr. S. Radhakrishnan Reddiar &

Dr. J. Latha

TC 36/ 1599(1) Sauganion Nagar T, V. M. 8


Marriage Alliance

childern are normal. His brother -in-law has married his uncle's daughter, All their childern are normal. Two his daughters were married to two his sister's sons . All their childern are normal. I can give lot of examples from my relatives. In this connection I went to MD, physician and had detailed discussion. His opinion is given below:

"The issue does not arise in "CONSANGUINOUS MARRIAGE" and "NON CONSANGUINOUS MARRIAGE".

The issue is whether the family has people with inherited disease or not. To quote vividly; if in the NON CONSANGUINOUS MARRIAGE, one partners family has inheritable disease the scientific real and theoretical occurrences are more. If the CONSANGUINOUS MARRIAGE, if one partners family has inheritable disease the scientific real occurrences are more or less the same. But, scientific theoretical occurrences are more. The issue of both partners family having inheritable disease no matter CONSANGUINOUS MARRIAGE or NON CONSANGUINOUS

MARRIAGE is not discussed for obvious reasons. Scientific evidence relates only the issue of inheritable diseases in just one generation up. Beyond this the occurrence of inheritable disease in equivalent tool mutant cases of an inheritable disease.

In modern days, the big and definite social advantage exists in the consanguinity married families as compared to marriages among NON CONSANGUINOUS group. In the sense, adjustment, understanding, binding, crucial for a happy married life is a way of living among cons anguine ously married group.

These lacks in the opposite groups ending in split of families and legal divorces. "

From this we can infer that CONSANGUINOUS MARRIAGEs are acceptable. The exact reasons are not clearly known. To my opinion we can consider CONSANGUINOUS MARRIAGEs are as good as non CONSANGUINOUS MARRIAGES.


LôXm

®NôXmTLço

©sû[Vôn ©\kRLôXm

©\Ï Sôu RYrkR LôXm

Õs°úV §¬kR LôXm

Ts°«p T¥jR LôXm

éYôL UXokR LôXm

ùSôi¥, Tôi¥ ûNd¡s Ltß

é T±jÕ úT£, £¬jÕ

AjûR ULÞPu ®ûYVô¥V LôXm

CÕ U\dL Ø¥VôR ùTôtLôXm

§ÚUQ YVÕ LôXm

TôNØm, Au×m ¨û\kR LôXm

A§p úSôR­p ùLôgNm LôXm

úYRû] ùLôgN LôXm

ÅÔdÏ ùLôgN LôXm

BRXôp YôrkR LôXm

§VôLj§u ùRôPo LôXm

U]ÕdÏs AÝR LôXm

Ut\YoLs YûRjR LôXm

¨û]ÜLs Ïû\kR LôXm

¨û]j§hPôp úNôL LôXm

ØÕûU«u ùRôPdL LôXm

ÕûQûV ùRôûXjR LôXm

Xh£Vªu± EZu\ LôXm

Sôu AàT®jR NkúRô` LôXm

Cuû\V Sm ÏZkûRLÞdÏ

CpûXúV Guß HeÏm LôXm

Cuû\V ÏZkûRL°u LôXm

CVk§WUôL CVeÏm LôXUôn

Uô±®hPÕ L­ÙL LôXm

Ø¥VhÓm G]Õ LôXj§p.


Tras HonourED ALL Corporation Councilors

ùLôpXm §Ú®Rôeáo ùWh¥Vôo Id¡Vf NeLj§u TôWôhÓ ®Zô

TRAS RûXYo S.M.ùYeLhP SôWôVQu ùWh¥Vôo ùLôpXm úUVûW ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬d¡\ôo.


ùLôpXm LôolTúW`u úRoR­p ùYt± ùTtß ×§RôL TR®úVt\ úUVo,Utßm Aû]jÕ LÜu£XoLÞdÏm ùLôpXm T.R.A.S.þu Nôo©p ULjRô] YWúYt× A°dLlThPÕ.

05þ12þ2010 Oô«tßd¡ZûU Auß UôûX 4 U¦dÏ T.R.A.S.LhPPj§p ûYjÕ §ÚU§ Ñ_ôRôNkúRôx AYoL°u Cû\YQdLjÕPu ®Zô ÕYe¡VÕ. T.R.A.S. þu ÕûQjRûXYo §Ú. G. CWôUNôª ùWh¥Vôo( S.G.R. Mani) ®Zô®p TeùLÓjR Aû]YûWÙm YWúYt\ôo. TôWôhÓ ®Zô®tÏ T.R.A.S.úThWàm, úLW[NlRm UûXVô[ YôW CR¯u B£¬VÚUô] PôdPo

.B.A..Wô_ô¡ÚxQ ùWh¥Vôo RûXûU Y¡jRôo. RûXYo R]Õ RûXûU EûW«p קRôL TR® úVt\ LÜu£p, ùLôpXm SLWj§tÏ úRûYVô] Y[of£ T¦Ls ¨û\úYt\úYiÓm Gußm ARtÏ ùLôpXm TRAS ØÝU]ÕPu JjÕûZdÏm Guß á±]ôo.

ùRôPokÕ ×§RôL TR®úVt\ úUVo §ÚU§ ©WNu]ô H]v¥tÏ ùLôpXm .TRAS þu RûXYo §Ú. S.M. .ùYeLhPSôWôVQu ùWh¥Vôo ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬jRôo. ER® úUVo AhYúLh XôÛ AYoLÞdÏ ER®jRûXYo §Ú. ´. CWôUNôª ùWh¥VôoTras HonourED ALL Corporation Councilors

TRAS ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ, UL°o A¦«u Eßl©]oLs ùLôpXm LôolTúW`u LÜu£XoLû[ ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬d¡\ôoLs.


Tras HonourED ALL Corporation Councilors

TRAS ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ, UL°o A¦«u Eßl©]oLs ùLôpXm LôolTúW`u LÜu£XoLû[ ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬d¡\ôoLs.


Tras HonourED ALL Corporation Councilors

TRAS ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ, UL°o A¦«u Eßl©]oLs

ùLôpXm LôolTúW`u LÜu£XoLû[ ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬d¡\ôoLs.

úYU]ô NUô§ûVf Ñt¬Ùs[

TWkR §Vô] UiPTm.


Be-¸pg. t^m¬ : 0477þ2251195

{ioIp-amÀ

sSIvÌ-bnÂkv

Ieym-W-km-cn-IÄ¡v


Tras HonourED ALL Corporation Councilors

TRAS ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ, UL°o A¦«u Eßl©]oLs ùLôpXm LôolTúW`u LÜu£XoLû[ ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬d¡\ôoLs.


With Best Compliments from:

398, Anna Salai, Pondicherry - 605 001

Phone : 0413-2337230, 35

Facilities

Luxuriously furnished Rooms and suites STD and FAX Facilities,

CCTV with 25 TV Channels in all Rooms,

Running Hot & Cold Water Credit Cards Accepted, Doctor on Call, Travel Agent, Rent a Car, Laundry & Dry Cleaners

Spacious Car Parking,

Banquet & Conference Facilities

Cuisine, Vegetarian South Indian,
North Indian.

With Best Compliments from:

90, Kamaraj Salai,

Pondicherry - 605 011.

Phone : 0413-2214311, 2214313, 16

Mr. V. Ramachandran B.A., BL

Managing Director


Tras HonourED ALL Corporation Councilors

ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬jRôo. LôolTúW`²u G§o Lh£ RûXYo §Ú.ú_ôow Lôh¥p AYoLÞdÏ ùNVtÏÝ Eßl©]o §Ú. R.ÑlûTVô ùWh¥Vôo(AnVlTu) ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬jRôo. ùRôPokÕ ùYt±lùTt\ 52 LÜu£XoLÞdÏ, ùLôpXm .TRAS.þu ùNVtÏÝ Eßl©]oLÞm, .TRAS.þu UL°o A¦ ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ Eßl©]oLÞm Utßm SUÕ NØRôVjûRf NôokR ©WØLoLÞm ùTôu]ôûP A¦®jÕ BR¬jRôoLs.

úUVo §ÚU§ ©WNu]ôH]vh R]Õ Su± EûW«p, ùLôpXj§p YôÝm ùWh¥Vôo NØRôVm TX ¨ûXL°Ûm úTôt\RdLYoLs Gußm, ϱlTôL AYoLs ùLôpXm SLWj§u Y[of£dÏ ªLl ùT¬V TeÏ Y¡jÕs[ôoLs Gußm á±]ôo. ùRôPokÕ úTÑûL«p CjRûLV ùTÚûU TûPjR NØRôVj§]Wôp SôeLs BR¬dLlTÓYûR ùTÚûUVôL LÚÕ¡ú\ôm Guß á±]ôo.

TôWôhÓ ®Zô®p úLW[ ùWh¥Vôo NØRôVj§u Uô¨X AûUlTô] Bp úLW[ô ùWh¥Vôov áhPûUl©u RûXYo §Ú. Bo.

NeLo ùWh¥Vôo, ER®jRûXYo §Ú. .M.S. R.ÑÏUôo ùWh¥Vôo, ùTôÚ[ô[o §Ú.G.CWôUNôª ùWh¥Vôo, JÚe¡ûQl× ùNVXô[o §Ú. A]kR¡ÚxQ ùWh¥Vôo, ER®f ùNVXô[o §Ú. .S.WúUxÏUôo ùWh¥Vôo (.T.M.S.MANI) B¡úVôûW úUVo §ÚU§ ©WNu]ô H]vh ùTôu]ôûP A¦®jÕ ùL[W®jRôo.

ùLôpXm LôolTúW`u LÜu£XoL°u ×ûLlTPjÕPu, AYoL°u ùRôûXúT£ GiLÞPàm Utßm ùTôÕ ®TWeLÞPu T.R.A.S. RVô¬jÕ ùY°«hP Directory I PôdPo B.A. . Wô_ô¡ÚxQu ùWh¥Vôo ùY°«P, úUVo §ÚU§ ©WNu]ô H]vh ùTtßd ùLôiPôo.

TRAS. ùNVXô[o PôdPo NkúRôxÏUôo £\l× ®Úk§]oLÞdÏm, TôWôhÓ ®Zô®p LXkÕd ùLôiP Aû]YÚdÏm Su± ùR¬®jRôo. úRºV¸RjÕPu TôWôhÓ ®Zô C²Õ Ø¥Üt\Õ.

uªu² §[eÏm Sm NØRôV LiU¦Ls

úLôhP.Vm p.®vYSôR ùWh¥Vôo , V.YNkR ÏUô¬ RmT§«]¬u úTj§Ùm, §Úf£ V.ùYeLhPWôUu ùWh¥Vôo, V.ù_VùXzª CYoLÞûPV úTj§Ùm, §Úf£ NeLm úaôhPp E¬ûUVô[o V.YôÑúRYu ùWh¥Vôo, V.TôW§ CYoLÞûPV ULÞUô¡V V.LôqVRo£² RªrSôÓ úU²ûXlTs°d Lp®«p 1200dÏ 1179 U§lùTiLs ùTtß ùYt±YôûL ã¥Ùs[ôo. Au]ôÚdÏ ùWh¥Vôov ùU«p R]Õ CRVéoYUô] SpYôrjÕLû[ ùR¬®jÕd ùLôs¡\Õ..

úLôhPVm SYWj]Uaôp E¬ûUVô[o (úXh)§Ú. ¡ÚxQTLço ùWh¥Vôoþ ®NôXm RmT§«]¬u úTj§Ùm, úLôhPVm AnVlTôv ³pdaÜv E¬ûUVô[o ( úXh) A. CWôUNk§W ùWh¥Vôoþ CWôRôU¦ AmUôs RmT§«]¬u úTj§Ùm, §ÚY]kR×Wm AnVlTôv ³pdaÜv E¬ûUVô[o §Ú. Bo. SôLWô_u ùWh¥Vôo (Wô_ô)þ úWLôWô_ô RmT§«]¬u ULs ùNp® úWY§Wô_ô (YVÕþ23) C.A., úRo®p ØRp ØVt£«úXúV ùYt± ùTtßs[ôo. ùNp® úWY§Wô_ô®tÏ ùWh¥Vôov ùU«p R]Õ Sp YôrjÕLû[ ùR¬®jÕd ùLôs¡\Õ.


YôrdûL

YôrYRtúL!

YôrdûL

YôrYRtúL!

©.Bo. CWôRô¡ÚxQu ùWh¥Vôo

Nôn ¨Yôv BßØLm ŧ. 17/244 §Ú SLo

DúWôÓ.

ùWh¥Vôov ùU«p YôNLoLÞdÏ G]Õ ×jRôiÓ YôrjÕdLs. Sm YôrdûL«p B]kRm AhNVTôj§WUôL CÚdLúYiÓm GuTÕRôú] Sm Aû]YWÕ ®ÚlTm ?! ARtÏ GkR ×Wh¥l úTôÓm ×Wh£Ùm úRûY«pûX. SmØs ùLôgNm Uôt\m úTôÕm. Guû] Sôú] ùLôiPô¥d ùLôs¡ú\u GuTôo Kú`ô W´Év! B]kRUô] YôrdûLdÏ £X AàTY LÚjÕdLs:þ

NkúRô`m GuTÕ YôeÏm ùTôÚhL°p CpûX. NkúRô`j§u CÚl©Pm U]m Rôu.G]úY LihúWôp SmªPmRôu. B]kRUôL CÚdLúYiÓUô úYiPôUô GuTûR Ø¥Ü ùNnV úYi¥VÕ ¿eLs UhÓúU.

YôrdûLûV ùWômT CßdLUôL L¯dLô¾oLs. ùLôgNm CXÏYôLÜm SûLÑûYVôLÜm AÔÏeLs. AÚ¡p CÚlTYoLs SûLfÑûY ùNôu]ôp £¬ÙeLs. §]Øm CWiÓ êuß SToLû[VôYÕ £¬dL ûYÙeLs. £¬l× JÚ ùRôtß úSôn. CPm ®hÓ CPm ùTVokÕ BúWôd¡VUôL TWÜm.

B]kRm GuTÕ Xd ApX. Sôm GÓdÏm Ø¥ÜL°u ®û[ÜRôu GuT§p ùR°YôL CÚeLs. Au]lT\ûYVôL Uô± SpXYtû\Ùm A§Lm LY²ÙeLs. EeLû[ LPkÕ úTôÏm NmTYeL°p, NkúRô`Uô] ®`.eLû[ A§Lm EsYôeÏeLs.

RôrÜ U]lTôuûUûVj çd¡ LP­p úTôÓeLs. GúRàm RYß, úRôp® SPkRôp ARtϱV LôWQjûR BWôVúYiÓúU R®W SjûR KhÓdÏs ØPe¡ ®PdáPôÕ.

EeLs U]ûR ¿eLsRôu EtNôLlTÓjR úYiÓm. ÏZkûRLÞPu ùNX®Óm NkúRô` RÚQeLs, SpX SLfÑûY §ûWlTPeLs, ¨Lrf£Ls B¡VûY EeLû[ B]kRUôLÜm BúWôd¡VUôLÜm ûYj§ÚdÏm.

BuÁLYô§VôL CÚeLs. B]ôp URYô§VôL Uô±®Pô¾oLs. EeLÞdÏ B]kRØm,

¨mU§Ùm RÚm èpLû[ Yô£ÙeLs.

LYûXLs CpXôR U²Ru CpûX. AYtû\Ùm YôrdûL«u JÚ TôLUôL HtßdùLôsÞeLs. LôXm LYûXûV Bt±®Óm.

§]Øm LôûX«p JÚ B]kRUô] Sôs EeLÞdLôL Lôj§Úd¡\Õ Guß ®¯jÕd ùLôsÞeLs. CWÜ TÓdûLdÏ ùNpÛm Øu Auû\V Sô°u NkúRô`eLû[ AûNl úTôÓeLs. VôûWVôYÕ LôVlTÓj §«ÚkRôp AYoL°Pm Uu²l× úLhL Ø¥ùYÓeLs.

§ÚUQUô¡ £X BiÓL°úXúV ÑYôWvVeLs GpXôm LôQôUp úTôn®Ó¡\Õ. CÕ ªL RYß. A¥dL¥ YôrjÕ AhûPLs YZeÏYÕ AÕúTôp ÏÓmTjÕPu úLô®p R¬N]m, ÑtßXô ùNpYÕ G] Au×dÏ ùThúWôp úTôhÓd ùLôiúP CÚeLs. GûR ùNnRôÛm ®Úm©f ùNnÙeLs.

EeLs ÕûQdÏ Gu] ©¥dÏm Gu] ©¥dLôÕ GuTûR A±kÕ ûYj§ÚeLs. ¿eLs AYo ÁÕ ùLôiÓs[ AuûTÙm AdLû\Ùm AYÚdÏ EQojÕm Y¯Ls. CûY.

Sh× GuTÕ TiPUôtßl ùTôÚs ApX. AÕ CVpTôL Y¯Ùm AÚ® úTôu\Õ. G]úY GkR BRôVØm G§oTôWôUp Sh× TôWôhÓeLs.

E\ÜLs GpXôm E\ÜLs CpûX!Sm ÁÕ Au× LôhÓm Aû]YÚm Sm E\ÜLs.JÚ Rôn Y«t±p ©\k§ÚkRôÛm CÕ Rôu EiûU. ©\¬Pm Au× LôhPôRYoLs A]ôûRLs.

GjRû] éû_Ls ùNnRôÛm, GjRû] RoUeLs ùNnRôÛm AkR TXuLs Euû] YkÕ AûPV úYiÓUô]ôp Eu]ôp Tô§dLlThPYoLs Euû] YôrjR úYiÓm.

LPÜs U²R]pX, XgNm ùLôÓjÕ R]Õ BûNLû[ ¨û\úYt\.

GÓjÕf ùNpX GÕÜm CpûX. ùLôÓjÕf ùNpúYôm LiLs CWiûP.


A.K.R.F. President Sri. R. Sankar Reddiar, Vice president Sri. M.S.R. Sukumar Reddiar and Delegates

ANDHRA REDDIAR Delegates

Visit Kerala

It was a memorable day on 24-9-2010. Mr Sreenivasa Reddy Senior Journalist from Andhara Pradesh, accompanied by Mr. Subba Reddy and S.N. Ramesh Reddy visited our Thiruvandapuram Reddiar Association office. They were Received by All kerala Reddiars' Federation president Mr. R.SANKAR REDDIAR, Trivandrum Reddiars Association President Mr. M.S.R. SUKUMAR REDDIAR and Organising Secretary Mr. BALAJI Reddiar. They were on a tour to collect details of the Reddiars' community spread in the southern states. They came to Kerala after completing their tour in Tamilnadu.

They are to publish a comprehensive History of Reddiar community. They were presented the C.D. of THE REDDIARS, a remarkable work regarding the History of Reddiars in kerala. by Mr. B.RAVEENDARANATH Reddiar the president of Cochin Reddiars. Association. And also they

A.K.R.F. President Sri. R. Sankar Reddiar,

Balaji Reddiar and Delegates

collected all TheREDDIARS MAIL quarterly Magazines which were published by AKRF .

They were very much impressed with the activities of Reddiar Associations in Kerala.


YVío ùWh¥SXfNeLj§u

Nôo©p AVpSôÓ CuT ÑtßXô

§Úf£ YVío ùWh¥ SXNeLj§u RûXYo. §Ú. Gu. ùT¬VNôª ùWh¥Vôo RûXûU«p 20 úTo APe¡V ¨oYôLdÏÝ, ùNVtÏÝ Eßl©]oLs úTeLôe, TôhPVô, ù_u¥e ûaúTuh, £eLléo, CXeûL ØR­V SôÓLÞdÏ 11 SôhLs

ÑtßXô TVQm ùNp¡\ôoLs. ÑtßXô TVQm ùNpÛm Aû]YÚdÏm ùWh¥Vôov ùU«­u NôoTôLÜm, A¡X úLW[ ùWh¥Vôov áhPûUl©u NôoTôLÜm R]Õ SpYôrjÕLû[ ùR¬®jÕd ùLôs¡\Õ.

Mr. N.Periyaswami Reddiear

Mr. K.Ramaraj Reddiar

Mr. A.Gopal Reddiar

Mr. U.R. Venkitachalam Reddiar

Mr. S.Mohan Reddiear

Mr. C.Govindaswami Reddiear

Mr. C.Selvaraja Reddiear

Mr. R.Rajagopala Reddiear

Mr. C.Rajendra Reddiear

Mr. S.Manohara Reddiear

Mr. K.R. Vasudevan Reddiear

Mr. C.Thankavel Reddiear

Mr. R.Subba Reddiear

Mr. N.Ramarajan Reddiear

Mr. P.Janardhanam Reddiear

Mr. R.Ramanujam Reddiear

Mr. G.Jayaraman Reddiear

Mr. R.Ravisekharan Reddiear

Mr. V.Selvaraju Reddiear

Mr. R.Sundarraju Reddiear


ùRô¯ûX úS£!

ùYt±ûV ÑYô£!

Dr. B.Navakumar Reddiar

A§oxPm GuTÕ SpX úSWm ApX. AÕ EûZdÏm LôXúU GuTôo CeLoNôp. EûZl©u êXm A§oxPjûR YWYûZjÕd ùLôiPYWôL, G§oTôojRÕ ¡ûPdL®pûX GuTRtLôL YÚjRlThÓd ùLôi¥ÚdLôUp ¡ûPjRûR GpúXôÚm TôWôhÓm YiQm EVok§Óm YpXûU ùTt\YWôL, GkR JÚ ùNV­Ûm N¡l×j RuûUÙm, ¨Rô]jûRÙm LûPl©¥jÕ, Aû]YÚm ®Úm×m U²RWôL, Ru]ôp Ø¥kR ER®Lû[ ©\ÚdÏ AY£Vm ùNn§P úYiÓm , AÕúTôp GkR ãr¨ûX«Ûm Sôm SôUôLúY CÚk§PÜm úYiÓm . CûYLû[ GpXôm Ru²p Y[oj§d ùLôiÓ Rôàm, Ruû] Ñt± Es[YoLû[Ùm Y[oj§dùLôiÓ, ùRô¯p Õû\«Ûm, AÕúTôp Ruû] EÚYôd¡V ùWh¥Vôo NØRôVj§tÏ ùTÚûU ùTtß ùLôÓjÕm, JÚ R²Øj§ûW T§jÕ YÚ¡\ôo §Ú. Dr.B.SYdÏUôo ùWh¥Vôo.

§Ú. Dr.B.SYdÏUôo ùWh¥Vôo AYoLû[ ϱjÕ 29YÕ CR¯p ®¬Yô] LhÓûWVôL ùY°YkÕs[Õ. 12þ12þ2010 Auß Sôàm, ùNuû]ûVf NôokR SUÕ NØRôV SiTÚm, ùWh¥Vôov ùU«­u Y[of£«p Ød¡VTeÏ Y¡jÕ YÚm §Ú, R.N.TjWôNXm ùWh¥Vôo AYoLÞdÏm, §Ú. SYdÏUôo ùWh¥Vôo AYoL°u Tôi¥fúN¬«p Es[ A©ú`Lm Gu\ F¬p ùNVpTÓm SriVenkatachalapathy Modern Rice MillI LôÔm Yônl× ¡ûPjRÕ. ùY°SôhÓ ùRô¯pÖhT CVk§WeLÞPu RuàûPV ùNôkR ùRô¯p ÖhT A±ûYÙm TVuTÓj§ RuàûPV

_

¨ßY]jûR B£Vô®úXúV ØR­Pm ùT\f ùNnÕs[ôo. §Ú. SYdÏUôo ùWh¥Vôo AÛYXLj§p AYÚûPV ¨ßY]j§tÏ ¡ûPjR ®ÚÕLû[ LiÓ SôeLs ®VlTûPkúRôm. UhÓUpX 1 U¦ úSWj§p 10 Pu ùSpûX A¬£VôL Uôtßm SÅ]Uô] Rôú] CVeÏm CVk§WeLû[ LiÓ UûXjÕ®húPôm.

§Ú. SYdÏUôo ùWh¥Vô¬u ØVt£Ls úUÛm, úUÛm ùYt±Ls Ï®V ùWh¥Vôov ùU«p êXm G]Õ YôrjÕdLû[ ùR¬®jÕdùLôs¡ú\u. ªLf NôRôWQ ÏÓmTj§p ©\kÕ, R]Õ LÓûUVô] ØVt£VôÛm, RuSm©dûLVôÛm ùYt± £LWjûR R]Õ YNUôd¡V §Ú. SYdÏUôo ùWh¥Vôo SUÕ NØRôVj§p Y[okÕ YÚm קV RûXØû\LÞdÏm £\kR Y¯Lôh¥VôL ®[eÏ¡\ôo. §Ú. SYdÏUôo ùWh¥Vôo AYoLÞdÏ ¿iP BÙs, BúWôd¡Vj§tLôL Cû\Y²Pm úYi¥ ùLôs¡ú\u.

"E°TPôR Lp £ûXVôY§pûX

EûZl©pXôR L]Ü S]YôY§pûX"

RLYp

§Ú. Bo. NeLo ùWh¥Vôo

RûXYo A.K.R.F.


LPío ùRu²k§V ùWh¥

_] NeLj§u ÏÓmT §ÚUQ ®Zô

Selvan M. V. Bupathy, Selvi Sarayu

Chennai Mrs & Mr. P.M. Krishnamurthy Reddiar

CYoL°u úTj§Ùm BYôo.

All Kerala Reddiars Federation

þu RûXYo §Ú. Bo NeLo ùWh¥Vôo , Tôi¥fúN¬ ØRpYo §Ú. ûYj§V­eLm ùWh¥Vôo, Tôi¥fúN¬ Øu]ôs ØRpYo §Ú. D.WôUNk§Wu ùWh¥Vôo, Tôi¥fúN¬ WôwVNTô Eßl©]o §Ú. LiQu Utßm êuß Uô¨XjûRf NôokR Aû]jÕ ùWh¥Vôo NØRôV RûXYoLs TeùLÓjÕ §ÚUQjûR £\l©jRôoLs. UQUdLÞdÏ ùWh¥Vôov ùU«p R]Õ YôrjÕdLû[ ùR¬®jÕd ùLôs¡\Õ.

LPío ùRu²k§V ùWh¥ _] NeLj§u ùNVXô[o §Ú. Gm. W®Nk§WuùWh¥Vôo

(Yogiram Group of concerns, Cuddalore & Pondicherry) AYoL°u ULs R. Sarayu ®u §ÚUQm 12þ12þ2010 Auß Tôi¥fúN¬ ù_VWôm §ÚUQ¨XVj§p ûYjÕ ªLf £\lTôL SûPlùTt\Õ. UQULu ùNpYu M. V. Bupathy (S/o. Mrs & Mr. S. Vemanna Director Swami Abedhanandha Polytechnic College, Thellar) BYôo.

UQULs ùNp® NWÙ, Polambakkam Mr. K. Muthumalla ReddiarAYoL°u ùLôsÞúTj§Ùm, Kozhipakkam Mrs & Mr.K.R. Muthukrishna Reddiar and

AKRF President Mr. R.Sankar Reddiar, Caddaloor Reddiar Association Secretary N.Ravichandran Reddiar, Pondicherry Ex. Chief Minister D.Ramachandran Reddiar


Medical Camp Inaugurated by Patron V.Arjun Reddiar (Proprietor Seematti) with Dr. V.S. Krishnakumar Reddiar and
Dr. Mrs. Nagalatha, Association President P.Viswanatha Reddiar, Secretary R. Selvaraja Reddiar, Treasurer Subbraraja Reddiar


úLôhPVm ùWh¥Vôov AúNô£úVNu RuàûPV

NØRôV úNûY«p ×Wh£LWUô] Øuú]t\m

AdúPôTo UôRm 14 ,15,16 úR§L°p êuß SôhLs ùLôÛ ûYjÕ SYWôj§¬ ®ZôûY £\lTôL ùLôiPô¥]ôoLs. êu\ôYÕ Sôs éû_ Vuß TeùLÓjR SUÕ NØRôV UL°oLÞdÏ l[ÜvÕ¦Ùm, RôméXØm ùLôÓjÕ ®ZôûY £\l©jRôoLs.

úLôhPVj§p YôÝm Sm NØRôV ÏÓmTeLÞdÏ AúNô£úVNu Nôo©p C²l× TXLôWeLs ùLôÓjÕ ¾TôY° Ti¥ûLûV ùLôiPô¥]ôoLs.

AúNô£úVN²u Nôo©p 2010 SYmToUôRm 21þm úR§ §ÚLôoj§ûL Ti¥ûLûV AúNô£úVNu aô­p ûYjÕ SUÕ NØRôV ÏÓmTeLs Juß úNokÕ ùLôiPô¥]ôoLs.

28þ11þ2010 Auß AúNô£úVNu RûXûU«p, AúNô£úVNu aô­p ûYjÕ SUÕ NØRôV ÏÓmTeLÞdÏ CXYNUôL UÚjÕY T¬úNôRû]Ùm, ¿W¯Ü ®Vô§tLô] CWjR

£±Õ LôXm J°«ZkR úLôhPVm ùWh¥Vôo AúNô£úVNu À²dv T\ûYûVlúTôp קV EQoÜPàm, £\kR §hPeLÞPàm AúNô£úVNu úThWu §Ú V.Ao_ø]u ùWh¥Vôo( E¬ûUVô[o ºUôh¥ _Ü°¨ßY]m) AYoL°u B£ÙPu RûXYo §Ú. P.®vYSôR ùWh¥Vôo, ùNVXô[o §Ú. R.ùNpYWôw ùWh¥Vôo, ùTôÚ[ô[o §Ú. G.Ñl×Wô_ôùWh¥Vôo (Wô_ô) CYoL°u RûXûU«p ¨oYôLd ÏÝ, ùNVtÏÝ Eßl©]oLÞm, UL°o A¦«]Úm JtßûUÙPu ×Wh£LWUô] NØRôV úNûYLs ùNnYRu êXm SUÕ NúLôRW NeLeLÞdÏ Y¯Lôh¥VôL Uô±Ùs[ôoLs.

קV ¨oYôLdÏÝ TR®úVt\ ØRp Bi¥úXúV, êuß ¨Lrf£Lû[ SPj§ ReL[Õ ùNVp§\ûUûV ùY°lTÓj§Ùs[ôoLs.


Association Ladies Wing Celebrated Karthikadeepam Festival

Dr. Nagalatha Consult a patient in Medical Camp


Dr. V.S.Krishnakumar Reddiar Consult V.Arjuna Reddiar Patron of Reddiar Association in Medical Camp

Latha, Beena, Suji, Manju, Karthika, Raji Ladies wing Members


T¬úNôRû]Ùm SPj§]ôoLs. PôdPo V.S.¡ÚxQÏUôo ùWh¥Vôo AYoLÞm, Au]ô¬u Uû]® PôdPo §ÚU§ SôLXRô AYoLÞm úUtT¥ CXYN UÚjÕY T¬úNôRû] ØLôªp TeùLÓjÕ ØLôûU ùYt±LWUôL SPj§d ùLôÓjRôoLs. ØLôªp ètßdÏm úUtThP NØRôV AeLeLs TeùLÓjR]o.

PôdPo V.S.¡ÚxQÏUôo ùWh¥Vôo, úLW[j§p ©WTX _Ü° ¨ßY]Uô] ùXzUQô ùPdvûPpv E¬ûUVô[o úXh NeLWSôWôVQ ùWh¥Vôo AYoL°u ULu BYôo, §ÚU§ PôdPo SôLXRô NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVN²u ùNVXô[o §Ú. B.CWôU]ôR ùWh¥Vôo AYoL°u ULs BYôo.


ELITE RANGAIYAN'S FORMULAE:

(Author: P.J.RANGANATHA REDDY B.Sc., M.Ed., PGTC, 5/23, II Street, Phase I, T.N.H.B, Sathuvaghari, VELLORE -632 009, Tamil Nadu. Ph.0416-2253861, Mob: 9443353862)

Whoever is interested in Maths can go through this article and contact the author.

The author Mr.P.J.Ranganatha Reddiar is a retired Head Master- a Physics Graduate.  His wife Ms.Indirani B.Sc., M.A., M.Ed., is a Retired Principal of Teachers' Training Institute and a Best Teacher awardee. She is the First Lady graduate among the Musukku Reddy Group. This is his family background.

About 30 years back, when he was working as B.T. Assistant, he wrote many articles in Mathematics, which were published in the Magazine- "JUNIOR SCIENTIST" He has also invented "a general formula" to find out "CUBE ROOT" of

P.J.RANGANATHA REDDY

any given number.

He saw an article published in The Indian Express Dt: 5th August 2003 under the heading "DYING MATHEMATICIAN SPENDS LAST DAYS FIGURIN OUT POLYGON".  Dr. David Robbins, a mathematician at a Government Research Institute at Princeton, was trying for decades to find out a general formula for any polygon, no matter how many sides it has. He was suffering from cancer and waned to find out the general formula before his death.

On seeing this Mr.P.J.Ranganatha Reddiar was inspired to find a general formula for finding the "AREA OF A POLYGON". It took him just half an hour after seeing the article. Using this formula, we can find the area of any Polygon having any number of sides with different lengths.

After inventing the General formula for finding the area of a Polygon in 2003, he was inspired to find a general formula to find the "FOURTH ROOT" of any given number and succeeded in finding it within few days.

The formula and calculations worked out for finding the Cube Root and Fourth Root are based only on the arithmetic methods. These formulae have been proved by himself by applying many examples.

Mr.P.J.Ranganatha Reddiar has named the as "ELITE RANGAIYAN'S FORMULAE" are his own inventions, formulated without seeing any references and without any body's guidance. He is so simple that he does not make any publicity or seek any ones appreciation as some others do. If anybody is interested in knowing about these formulae, the author can be contacted in the address give above. 

BY Mr. R.N. Bathrachlam REDDY

Chennai


§ÚUQYôrj-Õ-Ls

§ÚY]kR×Wm §Ú. M.SôúLk§W ùWh¥Vôo þ§ÚU§ N. AUWôY§ AmUôs CYoL[Õ ùR[¶j§¬Ùm, §ÚY]kR×Wm §Ú. S. TjU]ôTu ùWh¥Vôoþ§ÚU§ P.ÑLuVôúR® CYoL[Õ ×Rp®ÙUô¡V §Ú¨û\f ùNp® úWô¶², NeL]ôfúN¬ YôZlTs° IvY¬Vô ¨Yôv §Ú. A.LôkRìTuþ §ÚU§ K.Sôf£Vôo (Changanacherry Aiswarya Silks) CYoL[Õ ×RpYu §Ú¨û\f ùNpYu W®ÏUôo CYoL[Õ §ÚUQm 12þ12þ2010 Oô«tßd ¡ZûU Auß §ÚY]kR×Wm YÝRdLôÓ cÑlWU¦Vm aô­p ûYjÕ ®U¬ûNVôL SûPl ùTt\Õ.

hn\bapÅhcmbncn¡pI

aäp PohnIfpambn XmcXays¸Sp¯pt¼mÄ Cu temI¯n a\pjyP·w In«nb \½Ä `mKyhm³amÀ Xs¶. \mw hnthI_p²nbpÅhcmbn P\n¨p F¶pÅXv XnI¨pw A`nam\Icw Xs¶. ]s£, A§ns\ A`nam\n¡m³ AÀlX DÅhcmtWm \½Ä, F¶p tNmZn¨m Aà F¶mbncn¡pw D¯cw.

]iphnsâ NmWIhpw aäpw ]cnip² hkvXp¡fmbn IcpXs¸Sp¶p. AXvsIm­v Xs¶ Ahsb ]qPIÄ¡v D]tbmKn¡p¶p. adn¨v a\pjysâImcy¯n A§ns\bÃ. ho«nsâ ap³hmXnen \s½ImWm³ h¶n«pÅ BÄ F¯c¡mc\mWv F¶v ho«nsâ ]n³`mK¯v sI«nbn«ncn¡p¶ ]«nt]mepw aW¯dnbp¶p. ]s£, s_Ãnsâ i_vZw tI«v hmXn Xpd¶p t\m¡nbmte \½Ä Adnbp¶pÅq. kzX kn²amb AdnhpsIm­v ]q¨IÄ ae aq{Xw hnkÀÖn¨v Ahsb a®n«v aqSp¶p. F¶mtem ]cnXØnXn aen\oIcWs¯¸än t_m[anÃmsX a\pjyÀ `qansbbpw hmbphnt\bpw Aip²am¡p¶p. Ipbn IqSv sI«mdnà F¦nepw aäp ]£nIÄ kz´w IqSpIÄ D­m¡p¶p. ]s£ Hcp hoSv sI«phm³ a\pjycn ]ecpw F{X _p²nap«p¶p. a¬]pgphns\ t\m¡q. F{X \nÈ_vZambn«mWv `qansb hfapÅXm¡p¶Xv. F¶tem a\pjyÀ XpÑamb tkh\w sN¿pt¼mgpw h¼n¨ BÀ`mS§fpw ]cky§fpw thWsa¶v B{Kln¡p¶p, kzbw {]iwkn¡p¶p. kky§fpw hr£§fpw \mw izkn¨v ]pdt¯¡v hnSp¶ ImÀ_¬ ssU HmIvsskUns\ {Kln¨p

\½Ä¡v HmIvknP³ Xcp¶p. a\pjys\ t\m¡q, ac§sf apdn¨v A´co£ ]cnip²nsb \in¸n¡p¶p, agsb XSbp¶p. IsÃdnbp¶hÀ¡pw hr£§Ä ^e§Ä \ÂIp¶p. FXnÀ¡p¶htcmSv ]Iho«pIbsà a\pjyÀ sN¿p¶Xv.

Hcp ]«ntbm, ]q¨tbm N¯pInS¡p¶ apdn¡pÅn \ap¡v kzØambn Dd§phm³ km[n¡pw. ]s£ Hcp arXtZlw DÅ apdnbn InS¶pd§phm³ ss[cyw hcnÃ. a\pjy³ Pohn¨ncn¡pt¼mÄ BZcn¡pIbpw _lpam\n¡pIbpw sN¿pw. ]s£ acn¨pIgnªm \s½ t]Sn¸n¡p¶ _m[Ifmtbm Zpcmßm¡fmtbm IcpXn `bs¸Spw.

knwlw, \cn, Ipdp¡³ F¶nhbpsS \Jw, ]Ãv, apXembhsb kzÀ®w s]mXntªm shÅn s]mXntªm D]tbmKn¡p¶p. B\bpsS hmens\bpw hnes¸«Xmbn¡mWp¶p. arK§fpsS tXmepsIm­p­m¡nb sNcp¸pIsfbpw jqkpIsfbpw sjÂ^pIfn kq£n¨psh¡p¶p. ]s£ a\pjysâ ]Ãv, \Jw, apSn, tXm F¶nhsb A]hn{Xambn¡cpXp¶p. ho«n sh¡phm³ `bs¸Sp¶p.

hni¸S¡m³ bmNn¡p¶ ]etcbpw \mw ImWmdp­v, aäp PohnIÄ A§ns\bÃ,

{]k-¶³ sdUymÀ


£bn¡p¶ _Ô§Ä

\½psS cmPy¯v `qcn]£ IpSpw_§fn Ht¶m ct­m k´m\§tf DÅq. AXvsIm­v IqSnbmhmw _豈 AI¶p t]mIp¶ ImgvN \mw ImWphm³ CSbmIp¶Xv.

IpSpw_¯n A½, Aѳ, ap¯È³, ap¯Èn, tPjvT³, A\pP³, At¨½, A½mh³, sNdnbѳ, sNdnb½, Afnb³ apXemb ]eXcw _豈 ImWpw. ImXvIp¯v apX hnhmlw hsc F´v hntijamsW¦nepw _Ôp¡Ä FÃmhcpw ]¦v tNÀ¶v AhcpsS hIbmbn«v klmb§Ä sNbvXpw k½m\§Ä sImSp¯pw _ԧġv Dd¸v hcp¯p¶Xv hfsc Ime§fmbn«pÅXmWv.

]t£ C¶v Hcp IpSpw_¯n Hcp s]¬Ip«nsb am{Xta {]khn¨n«pÅq F¶v hnPmcn¡pI, B Ip«n¡v tPjvT³, A\pP³, GS¯n, A\pP¯n F¶pÅ _豈 CÃmXmIp¶p. AhÄ hepXmbn hnhmlnXbmbn Hcp Ip«nsb {]khn¨m B Ipªn\v A½mh³, henb½, henbѳ, sNdnb½, sNdnbѳ F¶pÅ _Ô§fpw CÃmXmIp¶p.

`mhnIme§fnepw Cu \ne XpScpIbmsW¦n hcp¶ XeapdIÄ¡v A½mhs\t¶m aäp]e_Ô§sf¸äntbm H¶pw Xs¶ AdnbmsXbmhpw. ktlmZc³amÀ hnhmlw Ignªv AhcpsS kz¯v `mKn¡pIbmsW¦n _Ô§fpw thÀs¸Sp¶p. ChÀ thsd thsd cmPy§fn Pohn¡m³ XpS§nbm ChcpsS a¡Ä¡v henbÑs\t¶m sNdnbÑs\t¶m DÅ _Ôp¡tfmSv CS]gIphm³ DÅ kµÀ`§Ä D­mhnÃ. aps¼ms¡ Hcp ho«n _Ôp¡sfÃmw H¯pIqSn kt´mjw Xpfp¼p¶Xp ImWmw. ]t£, C¶v _Ô§fpsS AI¨bpw, _Ôp¡fpsS kwJy¡pdhpw ImcWambn kvt\lnX·mcpw H¸w tPmensN¿p¶hcpw am{Xw hcp¶p. AXpw IrXykab¯v am{Xw hcp¶hcmWv A[nIhpw.

C§ns\ XpSÀ¶m `mhnXeapd¡mÀ k¼¯v DÅhcmbncn¡mw, kvt\lapÅhcmbncn¡nÃ. kwkvImcanÃmsXbpw, _Ôp¡Ä ASp¯ncp¶mepw Adnbm¯hcpw Bbncn¡pw. _豈 amªpt]mhpIbpwsN¿pw. \½psS k{¼Zmbhpw kwkvImchpw shdpw \maam{Xambn¯ocpw.

]­s¯ A½n¡Ãpw B«pIÃpw DcepsaÃmw C¶v {]ZÀi\hkvXp¡fmbn amdnbn«p­v. AhbpsS ]cnWma cq]§fmWtÃm C¶s¯ anIvknbpw ss{KâdpsaÃmw. A½n¡Ãpw B«pIÃpw DcepsaÃmw ]pXnb Xeapd¡mÀ¡v Adnbm³ hgnbnÃ. _ԧġpw Cu KXn hcptam.?

]s­ms¡ Zo]mhen, s]m¦Â, HmWw, hnjp Ime§fn ]pdw cmPy§fn DÅ kvt\lnX³amÀ¡v kz´w ssIb£c¯n BiwkIÄ Adnbn¡pI ]Xnhmbncp¶p. BiwkIÄ Poh\pÅhbpw Bbncp¶p. C¶v Cþsabn FÊvþFwþFÊv XpS§nb ktµi§fmWv. Ah

a\ÊnÂ\n¶pw F{Xbpw thKw ambp¶hbmWv. Is¯gpXpt¼mÄ IpSpw_¯n DÅ Hmtcmcp¯tcbpw {]tXyIw At\zjn¡p¶ hcnIfpw D­mhpw. _Ô§sf _es¸Sp¯phm³ CXv klmbn¡pambncp¶p. kpJ ZpxJ kµÀ`§fn FÃmhcpw H¯ptNcpw, hncp¶p \ÂIpw, _Ôp¡Ä X½n ASp¸wIqSpw, C¯cw k{¼Zmb§Ä {KmaoW Xe§fn C¶pw ImWmhp¶XmWv.]t£, _豈 X½nepÅ hnShv hnZymk¼¶cpsS CSbnemWv IqSpXembpw ImWs¸Sp¶Xv. thKX¡v {]m[m\yw sImSp¡p¶ Cu bpK¯n `mcym `À¯m¡³amÀ¡v t]mepw Bib ]cnhÀ¯\w \S¯m\pÅ kabw In«mdnÃ. hntij§Ä¡v t]mhpIbmsW¦n Ip«nIsf thKw kvIqfnte¡v Ab¨n«v, AhÀam{Xw IrXykab¯n¶v t]mbn thKw Xncn¨p hcp¶p. AhnsS h¶n«pÅ ]eÀ¡pw Ahsc ¸än Adnbp¶Xp t]mepanÃ. Ip«nIÄ¡pw _Ôp¡sf ¸änbpÅ Adnhp CÃmXmhp¶p._豈 sa¨s¸Sphm³ F´mWv hgn.? P\kwJysb t\m¡pIbmsW¦n Ip«nIÄ A[nIwth­, ]t£, Ct¸mÄ DÅ _Ô§sf F§s\ _es¸Sp¯mw F¶v Ct¸mgs¯ Xeapd¡mÀ¡p ]dªpsImSp¡mw.

DZmlcW¯nWv Hcp kmcn ktlmZcnbpsS ho«n hm§n sImSp¯m B ho«n kt´mjw Xpfp¼pw F¶Xv AÔhnizmkamsW¦n IqSn \½Ä BNcn¡p¶Xn sXänÃ. hntij Znhk§Ä¡v {]m[m\yw sImSp¡mw. CXvsIm­v _豈 _es¸Spw. ]Tn¡m³A[nIw D­v F¶v ImcWw ]dªv Ip«nIsf kvIqfnte¡v am{Xw Ab¨m t]mcm _Ôp¡fpsS ho«n kpJ ZpxJ kµÀ`§fn AhtcmSv tNÀ¶v ]¦ptNcmw. _Ôp¡sf ]cnNbs¸Sp¯pIbpw thWw.

]­vIme§fn XeapdIÄ amdnbmepw _豈 hn«p]ncnbmdp­mbncp¶nà A{X¡v hnimea\kvIX DÅhcmbncp¶p. _豈 ap³]´nbnepw [\ØnXn ]n³]´nbnepambncp¶XmWv AXn¶p ImcWw. Cu \ne]mSv XpScphm\pÅ ]IzX a\Ên hfÀ¯nsbSp¡Ww. hntijZnhk§Ä, ]nd¶mÄ, hnhmlw, ]co£bn hnPbw apXemb kµÀ`§fn _Ôp¡Ä¡v Is¯gpXphn³. \n§Ä FgpXp¶ hcnIÄ kPohambncn¡pw.

Subbiah Reddiar (Aiyappan)

T.R.A.S.Executive MEMBER.


Easy and Difficult !

Easy is to get a place in someone's address book

Difficult is to get a place in someone's heart

Easy is to judge the mistakes of someone

Difficult is to recognize our own mistakes

Easy is to talk without thinking

Difficult is to refrain the tongue

Easy is to hurt someone who loves us

Difficult is to heal the wound...

Easy is to forgive others

Difficult is to ask for forgiveness

Easy is to set rules

Difficult is to follow them...

Easy is to dream every night

Difficult is to fight for a dream.....

Easy is to show victory

Difficult is to assume defeat with dignity...

Easy is to admire a full moon

Difficult to see the other side....

Easy is to stumble with a stone

Difficult is to get up...

Easy is to enjoy life every day.

Difficult is to give its real value..

Easy is to promise something to someone

Difficult is to fulfill that promise...

Easy is to say we love

Difficult is to show it every day...

Easy is to criticize others

Difficult is to improve oneself...

Easy is to make mistakes

Difficult is to learn from them...

Easy is to weep for a lost love

Difficult is to take care of it so you wont lose it.

Easy is to think about improving

Difficult is to stop thinking it and put it into action....

Easy is to think bad of someone

Difficult is to give them the benefit of the doubt...

Easy is to receive

Difficult is to give

Easy is to keep friendship with words
Difficult is to keep it with meanings !


THE REDDIARS MAIL

Congratulations

The Reddiars Mail


Great Politician

Matrimonial

Matrimonial

NAME MADHU

AGE 30 Years

DATE OF BIRTH 10-12-1980

CASTE REDDIAR

QUALIFICATION S.S.L.C.

JOB PLUMBING & ELECTRICIAN

Native KOLLAM

FATHER NAME S. RAMDAS REDDIAR

MOTHER NAME PREMA

SIBLINGS TWO SISTERS

ONE BROTHER

INCOME Rs. 15000 PERMONTH

CONTACT 09895682400

NAME S.SASIKUMAR

AGE 29 Years

DATE OF BIRTH 11-10-1981, NIGHT 2.05

CASTE REDDIAR

JOB SALESMAN, PARTHAS- Kottayam

Native KOTTAYAM

CONTACT 9946324362`

`

NAME Ms. M.PREETHA

AGE 27 Years

DATE OF BIRTH 05-07-1984 9.53 a.m

CASTE REDDIAR

QUALIFICATION B.E.

WORKING in Washington D.C U.S.A.

(Green Card Holder)

Star Utthiram

Rasi Kanni

Heghit 169cm

Colour Fair

FATHER NAME S.MATHIVANAN

MOTHER NAME M.MANGAIYARKARASI

Home-maker

Contact Address No.4 4thCross, 7th Main Road

Srinivasa Nagar, Vayalur Road

Tiruchirappalli -620017

Phone 0431-2780823

Cell 09884599664

Expectation Bridegroom from a descent family Working in USA

NAME INDHU.R

DATE OF BIRTH 15-10-1987 4.30 p.m

QUALIFICATION B.COM(M.COM)

JOB OFFICER

(OPERATIONS)

ICICI BANK

EDAPPALY ERNAKULAM

STAR POOYAM

Ht 161cm 5'.2"

CAST REDDIAR (PENNURVAL)

FATHER NAME T.RAMAKRISHNAREDDIAR

MOTHER NAME R.NAGALATHA

SIBLINGS ONE SISTER DGREE, II year

Expectation Gradutate having good job or Business

Contact T.Ramakrishna Reddiar

Manju Nivas, Palace Ward
Alappuzha-Kerala-688011

Mob- 09387827427


Oldest Wedding Invitation

ùLôpXm LfúN¬ YôoÓ §Ú. R. CWô_úLôTôp ùWh¥Vôoþ §ÚU§ ùYe¡PùXzª (£u]ùTôuà) RmT§«]¬u ×RpYu Bo. A]kRÑúWu, §ÚY]kR×Wm AeLô[mUu úLô®p ùRÚ, RôUWúN¬ LômTÜiÓ §Ú. Bo. ÏUôWNôª ùWh¥Vôoþ úL. Nôk§ RmT§«]¬u ×Rp® Gv.WmVô CYoL[Õ §ÚUQm 3þ9þ2010 Auß ùLôpXm RôUûWdÏ[m §Ú®Rôeáo ùWh¥Vôo Id¡Vf NeLm §ÚUQ UiPTj§p ûYjÕ ªLf £\lTôL SûPlùTt\Õ.


ùNuû] §Ú. úL. CWô_úLôTôp ùWh¥Vôo & §ÚU§ úT© SôLùXhѪ RmT§«]¬u ×RpYu B.R. úLNY ¡ÚxQWô_ô B.Sc. çjÕdÏ¥ Gv. úYXôÙRm ùWh¥Vôo & úXh NWvY§ RmT§«]¬u ×Rp® V. UgÑ[ô M.Com. CYoL[Õ §ÚUQm 10þ9þ2010 Auß ÏÚYôëo úLô®­p ûYjÕ £\lTôL SûPlùTt\Õ.

ùLôpXm T.R.A.S. ùNVtÏÝ Eßl©]Wô] XhѪSûP §Ú A.CWôUêoj§ ùWh¥Vôo (Rm©) AYoL°u NúLôRWo úXh CXeLSôRuþ ÑRô RmT§«]¬u ×RpYu AÚiÏUôo. ùLôpXm ReLúN¬ §Ú Gv. CWôRô¡ÚxQ ùWh¥Vôoþ §ÚU§ ºRô RmT§«]¬u ×Rp® úR® CYoL[Õ §ÚUQm 28þ11þ2010 Auß ùLôpXm LoNu úWôÓ UeLpVô §ÚUQ UiPTj§p ûYjÕ ªLf £\lTôL SûPlùTt\Õ.


ùLôpXm RôUûWdÏ[m S.K.P.LômTÜiÓ (úXh) T.M.S. úLô®kRWôw ùWh¥Vôo & Y]_ô RmT§«]¬u ×RpYu úYÔ, ùLôpXm §ÚØpXYôWm (úXh) §Ú. A]kRSôWôVQu ùWh¥Vôo & WU¦ RmT§«]¬u ×Rp® ªà CYoL[Õ §ÚUQm 12þ9þ2010 Auß ÏÚYôëo úLô®­p ûYjÕ ªLf£\lTôL SûPlùTt\Õ.


Membership

7 Sri.A.Rajasundara Reddiar

101, Chairman Govindasamy Nagar

Sellan Kuppam,

Cuddalore -607 003

Tamilnadu.

Ph no: 04142-230606

Mobile : 09345183305

8 Sri.V.Jayachandra Reddiar

Joint Director of Agriculture (Rtd)

14, Ganesa Nagar,

Cuddalore -607 001

Tamilnadu.

Mobile : 09443043513

9 Sri.K.Venugopal Reddiar

20/F1, Kaveri Flats,

15 th Main Road,

Anna Nagar, Chennai- 600 040.

Ph no:044-26160991

10 Sri.N.Veera Raghava Reddiar

15, Nammalvar Street

Gandhi Nagar, Avadi,

Chennai - 600 054.

Ph No:044- 26374309

Mobile : 09884701100

11 Sri S. Chandran Reddiar

Thekkemattam House

Union Club Road

Kottayam - 686 001

Ph No: 0481 - 2304324

12 Sri P.S. Venkataraman Reddiar

Jayasree (Manakattumadam)

Thirunakkara west

Thamarapally Lane

Kottayam - 686 001

Ph No: 0481-2581776

13 Dr R. SheelaDevi M.A PH.D

Panackal Parambil

M.O.Ward

Alleppey - 688 001

Mobile : 9388880939

1 Sri.R.Venkitraj Reddiar

S/o Sri.V.Ramaswamy Reddiar

D, Kavitha Appartment,

Muttambalam.P.O,

Near Manganam Kurisu,

Kottayam-686 004

Ph no: 0481 - 2575360

Mobile : 9447056758

2 Sri.S.Raju Reddiar

Aiswariya

Vazhapally.P.O.,

Changanassery-686 013

Mobile : 9446517585, 9747712850

3 Sri.A.Muthuraj Reddiar

Sri krishna

52B/1 Colony West

R.V Puram

Nagercoil- 629 002

Tamilnadu.

Mobile: 09442313000

4 Dr.M.Murali Sankar

" Pulari ", Muttam.P.O.,

Haripad- 690 511

Ph No: 0479-2401959

Mobile : 9961247781

5 D.Prithivi Raj Reddiar BE

17, Muthu Govindan Nagar

Ural Karai Medu,

East Pondy Road,

Villupuram -605 602

Phb No: 04146- 241144

Mobile : 09790038435

6 Sri.T.Ramakrishna Reddiar

Manju Nivas,

East of Palace Bridge,

Palace Ward, Alleppey.

Mobile : 9387827427

Chairman,

The Reddiar's mail

kpJamsW¶v {]Xo-£n¨psIm­v, sImÃw Fkv. ctaiv IpamÀ Fgp-Xp-¶Xv.

Ignª Ipd-¨p-Im-e-§-fn-embn \½psS kap-Zm-b-¯nsâ hne-]n-Sn-¸p-ff "

The Reddiar's mail

" F¶ IpSpw-_-]-{Xn-Ibv¡v Fs´-Ãmtam A]m-I-X-IÄ Df-f-Xmbn F\n¡v tXm¶n-bn-«p-­v. AXn hf-sc-tbmsd DÄs¡m-f-fp-hm³ km[n-¡m¯XmWv Ignª e¡w sabnÂ

(Volume II July-September 2010)

IhÀ t]Pv DÄs¸sS 60 t]Pp-f-f-XnÂ, 5þ Xmsg BÀ«n-¡nfpw 14 t]Pn IqSp-X ]c-ky-hpw, am{Sn-tam-Wn, sa¼Àjn-¸v, hnhm-lw, acWw F¶nh 6 t]tPm-f-hpw, aäv kap-Zmb kwL-S-\-I-fpsS

Function

-Ifpw DÄs¸-Sp-¯n-bn-«p-f-f-Xm-Wv.

CXn kwL-S-\-I-fpsS

Function-s

â ]Shpw AXnsâ Npcp-¡-¯n-ep-ff hni-Zmw-i-§Ä DÄs¸sS Hcp t]Pn \nÀ¯n-sIm-­pw, A`n-ap-J-kw-`m-j-W-¯nsâ Hcp t^mt«m-bpw, Article- sâ
]mÊvt]mÀ«v sskkv t^mt«mbpw \ÂIn-sIm­v bph-X-e-ap-d-Isf \½psS Mail- kzm[o-\n-¡-¯¡ coXn-bn-ep-ff Contents-DÄs¸-Sp-¯n-bpw, Ah-cn \n¶pw Articles-e`n-¡p-¶-Xn-\p-ff ]c-ky-§Ä ae-bmfw, Xan-gv, Cw¥ojv F¶o `mjIfn \ÂI-W-sa¶pw Xmev]-cy-s¸-Sp-¶p.

ta¸-dª Imcy-§Ä t^mWn IqSn Adn-bn-¨n-«p-f-f-Xm-Wv. CXn tN«\pw FUnäv sNbvXv th­p¶ coXn-bn-ep-ff {]tNm-Z\w bph-X-e-ap-d-IÄ¡v \ÂIn-sIm-­p-ffXmI-W-sa¶v At]-£n¨p sImf-fp-¶p.

sImÃw Fkv. ctaiv IpamÀ

30-þ12-þ2010

NB- Ignª e¡-¯nsâ A]m-I-X-IÄ Adnªpw Adn-ªnÃm F¶v Xm¦fpw Xm¦-fpsS FUn-tämdnb I½n-änbpw \Sn-¡msX BcpsS sXäm-bn-cp-¶mepw apJw t\m¡msX FUnäv sNbvXv sabn _p¡v Cd-¡-W-sa¶v At]£n¨p sImf-fp-¶p. "

Wish you A happhy New year"


Au×s[ B£¬VÚdÏ,

§ÚU§ CWô§LôAØR²Pm §ÚU§ XRô A]kR¡ÚxQu AYoLs "ùTi¦u YôrdûLûV ¾oUô²lTÕ GÕ ? AZLô? TQUô? T¥lTô ?"Gu\ úLs®dÏ T§p CmêuߪpûX GuTÕm, º] TZùUô¯Ùm Guû] LYokRÕ. XRô®u úLs®þ T§­p ùLô¥V§Ûm ùLô¥VÕ C[ûU«p YßûU ùLô¥VÕ CûRÙm úNodLúYiÓm GuTÕ Gu ®ÚlTm.

§Úf£ ©WNu]u ùWh¥Vôo AóYoL°u LônL²Ls LhÓûWûV T¥júRu. £\kRÕ, ªLÜm úRûYVô]Õ. Gu] CÚdÏ, Gu] CpûX GuTûR ùR°YôL GݧÙs[ôo. BXl×ûZ §Ú. ¡ÚxQvYôª ùWh¥Vôo RmT§«]¬u 72 BiÓLÞdÏ Øu]ôp Es[ §ÚUQ Tj§¬dûLûV ùTôd¡`UôL TôÕLôjR ÏÓmTj§]ûW TôWôhPúYiÓm.

§ÚU§ LôgN]ôþÑÏUôo RmT§«]¬u LhÓûWûVl T¥júRu. §ÚU§ LôgN]ôÑÏUôo Sm NØRôV ùTiLÞdÏ JÚ Rool-Model GuT§p NkúRLúU«pûX.

CqYiQm

V.TôX¡ÚxQ ùWh¥Vôo

ùLôpXm.


Au×s[ B£¬VÚdÏ

UL°o £\l©Rr §ÚU§ XRô A]kR¡ÚxQu AYoLs §ÚU§ CWô§Lô AØRu AYoLû[ úSÚdÏ úSo Nk§jÕ GÓjRlúTh¥ûV T¥júRu, W£júRu. JÚØû\ ApX, TXØû\ T¥júRu.

§ÚU§ CWô§Lô AØRu Ru YôrdûL«p ùNnRûRúV ùNnÕ ùLôi¥ÚkRôp Y[WØ¥VôÕ. £kRû] ®j§VôNUôL CÚkRôpRôu ùNVÛm £\lTôL AûUÙm GuTûR SûPØû\ YôrdûL«p ùNVpTÓj§ Lôh¥Ùs[ôo. AÕUhÓm ApXôUp HúRàm ùLôgNm ®j§VôNUôL ùNnVXôm G] Gi¦ ®PôØVt£Vôp Nô§jÕd Lôh¥ NØRôVj§p TXÚm TôWôhÓm YiQm EVokÕs[ôo GuTûR Gi¦, Gi¦ ®VkúRu. U¡rkúRu.

ùTiLs YôrdûL«p £\l×l ùT\ LûPl©¥dL úYi¥V ùNVpLû[l Tt± ªLf £\lTôL GÓjÕd á±V ®Rm TôWôhÓdϱVÕ, ùTÚûUdϱVÕ.

§ÚU§ CWô§Lô AØRu AYoLs Rôàm EVokÕ NØRôVjûRÙm EVojR £k§jÕ ùNVpThÓ YÚm Tôe¡]ôpþþ

TôW§ LiP ×ÕûUl ùTiQôL

×Wh£l ùTiQôLþþ ®[eÏ¡\ôo.

AYÚûPV ×Lr úUuúUÛm EVW GeLÞûPV YôrjÕLû[ Au×Pu ùR¬VlTÓjÕ¡ú\ôm.

úUÛm ùTiL[ô¡V SôùUpXôm §ÚU§ CWô§LôAØR²u YôrdûLûVl ©uTt± SôØm EVokÕ Sm NØRôVjûRÙm EVojÕúYôm Gu\ Eߧ ùUô¯ûV GÓjÕd ùLôsúYôUôL. CYi

¡. UúLÑY¬

Õû\ëo ùWh¥SXfNeLm

Õû\ëoþ §Úf£ UôYhPm.
]nb-s¸« sdÍymÀ sabn ]{Xm-[n-]À¡v

31-þmw e¡w sdÍymÀ sabn tIm«bw sdÍymÀ Atkm-kn-tb-jsâ _nÂUnw-Knsâ Imcyw hfsc hni-Z-ambn {]Xn-]m-Zn-¨n-«p-­m-bn-cp-¶p.

F¶m \½Ä FÃm-hÀ¡pw ad-¶p-Iq-Sm³ ]mSn-Ãm¯ Hcp kXyw hn«-Xmbn ImWp-¶p. Ime-b-h-\n-I-bv¡p-f-fn ad-ªp-t]mb {ioam³ Fkv.-A-¿-¸³ sdÍymÀ (]mÀ°m-kv) F¶ hyàn taev]Sn Atkm-kn-tb-jsâ _nÂUnw-Knsâ Imcy-¯n\v CS-s]-«n-«n-Ãm-bn-cp-¶p-sh-¦n C§s\ Hcp sI«nSw \ap¡v D­m-In-

Ã

m-bn-cp-¶p. At±-l-¯nsâ Bßmhv CXv ImWp-¶p-­v, kt´m-jn-¡p¶ps­¶v \ap¡v Biz-kn-¡mw.

F¶v

F³.-tam-l³ dmw sdÍymÀ,

N§-\m-tÈcn


Au×s[ B£¬VÚdÏ.

ùWh¥Vôov ùU«p ùNlPmTo CR¯p §ÚU§ XRô A]kR¡ÚxQuþ §ÚU§ CWô§Lô AØRu úTh¥ûV Yô£júRu. ªLÜm LÚjRôZªdL úTh¥VôÏm. ϱlTôL SUÕ NØRôV ùTiLÞdÏ ®¯l×QoÜ HtTÓjÕm YûL«p úTh¥ AûUkÕs[Õ. A§p CWô§Lô AØRu R]Õ YôrdûL«u AàTYeLû[ RVdLªpXôUÛm, J°Ü Uû\®u± úLs®LÞdÏ T§p A°jÕs[ôo. AY¬u YôrdûL AàTYeLs SUÕ NØRôV ùTiLÞdÏ JÚ GÓjÕLôhPôÏm. ϱlTôL ùTôÚ[ôRôWm, LXôNôWm, EQoÜLs,AkRWeLm CûYLû[ ϱjÕs[ AY¬u LiúQôhPm TôWôhPúYi¥VÕ Ju\ôÏm. LpVôQm GuTÕ

CWiÓ úToLÞdÏs EÚYôÏm E\YpX. CWiÓ ÏÓmTeLÞdÏs EÚYôL úYi¥V E\Ü, Guß TkReL°u ULjÕYjûR ϱ©hÓs[ûR, Guû]l úTôp úYRû] AàT®lTYoLÞdÏ CkR úTh¥ U] BßRÛdÏ UÚkRôL AûUkÕs[Õ.

SUÕ ÏZkûRLÞdÏ HhÓ Lp®ÙPu ÏÓmTLp®Ùm ×LhPúYiÓm Gu\ AYWÕ ®ÚlTm SûPØû\«p ùNVpTÓj§]ôp ®YôLWjÕ Gu\ ùNôpÛdÏ CPªÚdLôÕ Guß GiÔ¡ú\u. AYWÕ ®ÚlTm ¨û\úY\ GpXô YpX Cû\Yû] úYi¥dùLôs¡ú\u.

CqYiQm

Au×s[ §ÚYpXô G.CWôú_k§W ùWh¥Vôo.

ùNVtÏÝ Eßl©]o

NeL]ôfúN¬ ùWh¥Vôo AúNô£úVNuP. Narayanaswamy Reddiar

Printer,Publisher of The Reddiar's Mail

Expired : 30-12-2010

Li½o édL[ôp AgN­ ùNn¡ú\ôm

"mÚjúVôUô AmÚRm LUVô"

Euû] UWQm ùYu\ôÛm

UWQm Eu ©WLôNjûR Uû\jRôÛm

Eu ¨û]ÜLs Gußm ¿eLôÕ ¨ûX¨tÏm

ùWh¥Vôov ùU«­u ÏÝUm


ùLôpXm B WeLSôR ùWh¥Vôo AYoL°u ÏUôWo B.R.TôXÑl© WU¦Vm ùWh¥Vôo ( YVÕ 58) 22þ12þ2010 Auß ùLôpXj§p ûYjÕ LôXUô]ôo.


úLôhPVm ùTôu]ôv E¬ûUVô[o §Ú. A]kRu ùWh¥Vôo (úXh) AYoL°u RôVôo ùTôu]mUôs (YVÕ84) 31þ10þ2010 Auß ùSnVôt±eLûW«p ûYjÕ LôXUô]ôo.


ùLôpXm ùU«u úWôÓ AnVlTô ùWvPôWih E¬ûUVô[o §Ú. Gv. AnVlT ùWh¥Vôo (YVÕþ48) 18þ10þ2010 Auß ùLôpXj§p ûYjÕ LôXUô]ôo.


ùLôpXm úLôhPØdÏ InVlTô LôX² §Ú. CW®fNk§Wu ùWh¥Vôo (YVÕ 63) 24þ12þ2010 Auß ùLôpXj§p ûYjÕ LôXUô]ôo.


TÚj§lTôÓ ùL[NpVô AmUôs (YVÕ78) 22þ12þ2010 Auß TÚj§lTôh¥p ûYjÕ LôXUô]ôo.

ùLôpXm Ts°júRôhPm RAMS BHAVAN Gv. CWôUNôª ùWh¥Vôo (YVÕ 85) 12þ12þ2010 Auß ùLôpXj§p ûYjÕ LôXUô]ôo.